Pensioen en uitkering bij overlijden en invaliditeit (optioneel, raadsleden)

Pensioen en invaliditeitsuitkering

Gezien het karakter van het politieke ambt, is geen verplichte pensioenvoorziening of invaliditeitsuitkering opgenomen voor raadsleden.

De raad kan wel bij verordening bepalen dat raadsleden eenmaal per jaar een bedrag ontvangen waarmee voorzieningen kunnen worden getroffen ten aanzien van arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden.

Plaatsvervangende raadsleden

Een raadslid dat is benoemd in plaats die is opgevallen als gevolg van een tijdelijk ontslag van een raadslid wegens zwangerschap, bevalling of ziekte heeft geen recht op een bedrag om voorzieningen te treffen ten aanzien van arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden.

Overweging voorzieningen

Raadsleden zijn vaak een significant deel van de werkweek voor de gemeenteraad bezig en kunnen daardoor in hun hoofdfunctie minder pensioen opbouwen. Raadsleden hebben bovendien niet allemaal een hoofdfunctie in loondienst.

Extra pensioen

Bij de meeste pensioenregelingen is het mogelijk binnen de fiscale randvoorwaarden extra pensioen op te bouwen. Voordat een raad besluit tot een extra raadsledenpensioen moet ze een aantal afwegingen maken. Een daarvan is de vraag of de lasten voor rekening van de gemeente of van de raadsleden zelf komen en de organisatorische aspecten die daaraan zijn verbonden. Alle aspecten moeten zorgvuldig gewogen worden.

Meer informatie

Wet- en regelgeving via wetten.nl/zoeken

  • Kieswet (artikel X12)
  • Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers (art. 3.1.9)