Overmaken raadsvergoeding (raads- en commissieleden)

Voor de gemeente is het op grond van de Kieswet relevant dat een inwoner van de gemeente is gekozen tot raadslid.

Fiscaal gezien worden de raadsvergoeding en onkostenvergoeding toegerekend aan het raadslid en niet aan de politieke groepering.

Recht op vergoeding

Op grond van de Gemeentewet heeft betrokkene recht op een vergoeding voor zijn werkzaamheden en een raadsvergoeding. Het raadslid kan de vergoeding niet weigeren en de gemeente is verplicht de raadsvergoeding aan het raadslid over te maken op zijn of haar bankrekeningnummer.

Het raadslid mag zelf mag (een deel) van de raadsvergoeding afdragen aan de politieke partij, maar is in beginsel juridisch niet verplicht mee te werken aan een overdracht van (een deel) van zijn of haar raadsvergoeding. Een akte van cessie waarbij de raadsvergoeding direct aan een politieke groepering wordt overgemaakt is juridisch niet toegestaan. De reden hiervoor is dat het raadslid een onafhankelijke positie heeft en niet financieel afhankelijk mag zijn van de politieke groepering.

Fiscale aspecten vergoedingen

De gemeente doet altijd opgave bij de Belastingdienst over de uitgekeerde raads- en onkostenvergoedingen volgens het formulier IB-47. Voor raads- en commissieleden die gebruik maken van de standaardregeling, hoeft geen VAR-verklaring overlegd te worden. De reden hiervoor is dat het raads- en commissiewerk voortvloeit uit het Kiesrecht en persoonlijk wordt verricht. Van opdrachtgeverschap of fiscaal ondernemerschap is geen sprake.

Het raadslid blijft altijd zelf verantwoordelijk voor correcte opgave van de ontvangen inkomsten en daarmee gemoeide belastingafdracht.

Fiscale aspecten vrijwilligersvergoeding

In sommige gevallen kunnen commissievergoedingen onder de vrijwilligersregeling vallen. De Belastingdienst heeft hiervoor een aantal eisen gesteld. Het is aan het commissielid om desgevraagd aan de Belastingdienst aan te tonen of er sprake is van een vrijwilligersregeling.

Meer informatie

Wet- en regelgeving via wetten.nl/zoeken

  • Gemeentewet (artikel 95)

Belastingdienst