Modernisering rechtpositie ambtsdragers: VNG-reactie

De afronding van het harmonisatietraject, voor vereenvoudiging en modernisering van de rechtsposities van politieke ambtsdragers bij decentrale overheden, nadert. De VNG adviseerde over de nadere uitwerking van onder andere de reiskostenregeling en de regeling voor ter beschikking gestelde woningen.

De beoogde datum van invoering van de geharmonieerde regelingen is 1 januari 2019.

Achtergrond 

Het concept Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers is op 29 juni 2018 vastgesteld door de ministerraad en ter advisering voorgelegd aan de Raad van State. In het besluit is in een aantal artikelen een grondslag opgenomen voor nadere ministeriële regels. Het ministerie van BZK heeft deze regels nu uitgewerkt en ter consultatie voorgelegd aan onder andere de VNG.

Reiskosten

In onze reactie gaan we onder andere in op de reiskostenregeling voor raadsleden, burgemeesters en wethouders. De minister van BZK wil toe naar een uniforme vergoeding voor alle politieke ambtsdragers gemaximeerd op de onbelaste kilometervergoeding. We vragen aandacht voor een mogelijk te groot negatief effect voor bestuurders werkzaam in gemeenten met een groot oppervlak: zij leggen in vergelijking met bestuurders in meer ‘stadse’ gemeenten meer (dienst)kilometers af.

Meer informatie