FAQ verhoging raadsvergoeding kleine gemeenten

De VNG krijgt veel vragen over de verhoging van de raadsledenvergoeding in kleine gemeenten (minder dan 24.000 inwoners). Hieronder beantwoorden wij de drie meest gestelde vragen hierover.

Herindelingsgemeente

Vraag
In sommige gemeenten zijn op 21 maart 2018 geen verkiezingen geweest omdat ze een herindelingsgemeente zijn. Deze gemeenten hebben op 21 november 2018 hun verkiezingen en de herindeling gaat in per 1 januari 2019. Hoe werkt de verhoging van de raadsledenvergoeding voor deze gemeenten uit?

Antwoord
Het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft aangegeven dat de verhoging ingaat voor alle op 29 maart 2018 benoemde raadsleden, dat is inclusief de gemeenten die op dat moment geen verkiezingen hebben gehad. Over de periode 29 maart tot 31 december 2018 zal men dus ook, net als de andere gemeenten, de verhoogde raadsvergoeding moeten gaan toepassen.

Per 1 januari 2019 zal weer gekeken moeten worden tot welke gemeenteklasse men dan behoort. Het kan zijn dat hierin niets wijzigt, dan blijft de raadsvergoeding op hetzelfde niveau als op 31 december 2018. Maar het kan ook zijn dat men in een andere gemeenteklasse terechtkomt. Zie hiervoor de informatie die in decembercirculaire van het ministerie van BZK komt te staan.  


Compensatie

Vraag
Worden gemeenten gecompenseerd voor de verhoging van de raadsledenvergoeding?

Antwoord
Het ministerie van BZK stelt in 2018 eenmalig 10 miljoen euro beschikbaar voor de verhoging van de raadsvergoedingen in de kleine gemeenten. Dit bedrag wordt aan de betreffende gemeenten uitgekeerd via een decentralisatie-uitkering uit het gemeentefonds. Vanaf 2019 en verder wordt de dekking voor deze verhoging gevonden binnen de huidige omvang van de algemene uitkering.  


Ingangsdatum

Vraag
Wanneer kan de verhoogde vergoeding uitgekeerd gaan worden?

Antwoord
Het ministerie van BZK heeft in de eindejaarscirculaire aangegeven dat gemeenten - vooruitlopend op de formele wijziging in het wijzigingsbesluit - de verhoging met terugwerkende kracht al kunnen doorvoeren. De verhoging van de raadsvergoeding in 2018 vindt zijn uitwerking door degenen die voor 1 januari 2019 raadslid waren in een gemeente met een inwonertal van minder dan 24.000 inwoners, een eenmalige aanvulling te verstrekken op de vergoeding voor de werkzaamheden. Voor de berekening verwijzen wij u naar paragraaf 11 van de hieronder geplaatste circulaire.


Meer informatie