Eén rechtspositiebesluit voor alle politieke ambtsdragers

Het ministerie van Binnenlandse zaken heeft de VNG geconsulteerd over een geharmoniseerd rechtspositiebesluit voor de politieke ambtsdragers (burgemeesters, wethouders en raads- en commissieleden) bij de decentrale overheid. De VNG reageert in een brief op de consultatie.

De consultatie is de uitkomst van een langjarig traject naar meer eenduidigheid en modernisering van de rechtspositie van politieke ambtsdragers. De koepels, waaronder de VNG, en de beroepsverenigingen waren nauw betrokken bij dit traject.

Waardering

De VNG heeft in haar reactie op de consultatie haar waardering uitgesproken naar BZK voor haar inzet voor eenduidigere regelingen die beter toegesneden zijn op de praktijk van politieke ambtsdragers. Belangrijk uitgangspunten voor de harmoniserings- en moderniseringsagenda waren o.a. uniformiteit in de rechtspositie, minder facultatieve bepalingen, budgetneutraliteit en eenvoud.

Integrale visie

In 2015 bracht BZK de Integrale visie ‘Bijzondere ambten, bijzondere rechtspositie’ uit. In onze reactie vragen wij om - hernieuwde - aandacht voor deze breed gedragen visie die mede tot stand gekomen is in overleg met de koepels en beroepsverenigingen en omarmd is door de Tweede Kamer. De verantwoordelijkheden van onze politieke ambtsdragers nemen in complexiteit toe. Dit vraagt om verdergaande investeringen in lijn met de integrale visie. Wij hopen dat daar in deze kabinetsperiode voortvarend mee aan de slag wordt gegaan.

Financiering

In onze reactie staan we ook stil bij de financiering van de aanpassingen die met deze inwerkingtreding van dit geharmoniseerd besluit gepaard gaan. Ook hebben we aandacht gevraagd voor de onderbrenging van de onkosten(vergoeding) onder de werkkostenregeling. Met name kleine gemeenten kunnen hiervan hinder ondervinden ten op zichte van hun personeelsregelingen. De fiscale autonomie van gemeenten in deze dient zoveel mogelijk gerespecteerd te worden.

Meer informatie