Fractie-ondersteuner (raads- en commissieleden)

Een fractie-ondersteuner is geen commissielid, maar werkt voor de fractie van de politieke groepering. Een fractie-ondersteuner kan worden benoemd tot lid van een raadscommissie, mits de fractie-ondersteuner op de kieslijst van de politieke groepering van afgelopen verkiezingen staat.

Indien een fractie-ondersteuner is benoemd tot commissielid vervult hij twee taken: lidmaatschap van een raadscommissie en ondersteuning van de fractie.

Vergoeding

Voor de werkzaamheden als fractie-ondersteuner is aan de fractie om te bepalen of de fractie-ondersteuner een vergoeding ontvangt. Deze vergoeding zal worden betaald uit de door de raad vast te stellen fractievergoeding op grond van de verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning. Er is geen grondslag voor een vergoeding op grond van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

Commissielid als fractie-ondersteuner

Het is in strijd met de Gemeentewet (artikel 99) als een fractie-ondersteuner politiek-inhoudelijk ondersteunende werkzaamheden uitoefent voor zichzelf als commissielid. Een fractie-ondersteuner die tevens commissielid is mag alleen ondersteunende werkzaamheden verrichten die betrekking hebben op (een) raadscommissie(s), waarvan hij of zij geen lid is.

Raadslid als fractie-ondersteuner

Een raadslid kan niet betaald fractie-ondersteuner zijn, en kan ook niet worden bezoldigd uit fractievergoeding. Het is wel mogelijk dat kosten die specifiek worden gemaakt voor het ondersteunen en inrichten van de fractie (bijvoorbeeld voor het onderhoud van de website) worden vergoed uit het fractievergoeding. Vergoeding uit de fractievergoeding is mogelijk indien er een direct aanwijsbare tegenprestatie tegenover staat en moet worden gestaafd met facturen uit de fractieboekhouding.

Meer informatie

Wet- en regelgeving via wetten.nl/zoeken

  • Gemeentewet (artikel 33 en 99)