Einde van de raadsvergoeding (raadsleden)

Het raadslidmaatschap kan op een aantal verschillende manieren eindigen:

Bij tussentijds ontslag op eigen verzoek
Een raadslid dat op eigen verzoek ontslag heeft genomen blijft lid van de raad totdat de goedkeuring van de geloofsbrieven van de opvolger onherroepelijk is geworden of als het centraal stembureau heeft beslist dat zijn plaats niet wordt vervuld.

Dat geldt ook als ontslag is genomen met ingang van een bepaald tijdstip. Als een raadslid eerder dan dit moment een met het raadslidmaatschap onverenigbare functie gaat vervullen of door verhuizing niet meer woont in de gemeente eindigt het raadslidmaatschap op dat moment. Dit kan dus eerder zijn dan het moment waarop de opvolger benoemd is.

Verkiezingen
Bij de raadsverkiezingen treden alle raadsleden af met ingang van de donderdag waarop de nieuwe raad wordt beëdigd. Ook herkozen raadsleden treden dan af en worden op die donderdag opnieuw beëdigd.

Wanneer het raadslid niet langer over de vereisten voor het raadslidmaatschap beschikt
Als een raadslid een onverenigbare functie gaat vervullen, door verhuizing niet meer woont in de gemeente of op een andere manier niet meer voldoet aan de vereisten voor het raadslidmaatschap, eindigt het raadslidmaatschap met onmiddellijke ingang zodra dat onherroepelijk is komen vast te staan.

Einde vergoedingen

Als het raadslidmaatschap eindigt, eindigen ook de aanspraken op de raadsvergoeding en onkostenvergoeding. Bij aan- of aftreden in de loop van een kalendermaand ontvangt het raadslid de raadsvergoeding en de onkostenvergoeding naar rato.

Meer informatie

Wet- en regelgeving via wetten.nl/zoeken

  • Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers (artikel 3.1.1.)