Consultatieverzoek conceptregeling harmonisatie rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers

dinsdag 18 september 2018

Geachte heer Bagchus,

Op 3 augustus jl. ontvingen wij uw consultatieverzoek inzake de conceptregeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers. In vervolg op de eerdere consulatie op het geharmoniseerd  Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers (kenmerk: 2018-0000216625) die momenteel ter advisering voorligt bij de Raad van State. Onze reactie daarop heeft u 30 mei 2018 ontvangen. In dit geharmoniseerd besluit is in een aantal artikelen een grondslag opgenomen voor nadere regels. De conceptregeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers - die u ons nu ter consultatie heeft voorgelegd - bevat deze nadere regels. Hierbij sturen wij u de reactie van de VNG op deze (concept)regeling.