Bijzondere situaties (raadsleden)

Raadsleden kennen een aantal bijzondere toeslagen welke aanvullend vergoed worden bovenop de reguliere raadsvergoeding. De toeslagen zijn dwingend voorgeschreven in het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden en gelden bij situaties, zoals:

  • het fractievoorzitterschap
  • de vertrouwenscommissie rondom de benoeming van een burgemeester
  • de waarneming van het voorzitterschap van de raad.

Fractievoorzitterschap

Fractievoorzitters ontvangen naast de vergoeding voor het raadslidmaatschap een toelage van maximaal 6,4% van de raadsvergoeding op jaarbasis. Deze vergoeding is als volgt opgebouwd:

  • een extra vergoeding van 1,2%  bovenop de raadsvergoeding en
  • per fractielid, niet zijnde de fractievoorzitter, een vergoeding van 0,4%.

Dit is een verplichte toelage. De burgemeester stelt hiervoor vast uit hoeveel leden een fractie bestaat en wat de duur van het fractievoorzitterschap is.

Lidmaatschap bijzondere commissie

Raadsleden ontvangen een vergoeding van 5% van de raadsvergoeding op jaarbasis. Het betreft uitsluitend:

  • het lidmaatschap van de vertrouwenscommissie voor de vervulling van de burgemeestersvacature bedoeld in artikel 61, derde lid, van de Gemeentewet
  • het lidmaatschap van de rekenkamerfunctie bedoeld in artikel 81oa van de Gemeentewet of
  • het lidmaatschap van een onderzoekscommissie bedoeld in artikel 155a, derde lid, van de Gemeentewet

Dit is een verplichte toelage. De burgemeester stelt de duur van het lidmaatschap van de bijzondere commissie vast.

Voorzitter raadscommissies

De voorzitters van een raadscommissies ontvangen voor deze taak geen extra vergoeding. Dat is in strijd met de Gemeentewet, omdat er geen wettelijke grondslag is voor een dergelijke vergoeding van een voorzitter.

Waarneming voorzitterschap raad

Raadsleden die langer dan dertig dagen achter elkaar onafgebroken het voorzitterschap van de raad hebben moeten waarnemen wegens ziekte of afwezigheid van de burgemeester, ontvangen 8% over zowel de raadsvergoeding als de onkostenvergoeding en geldt voor de gehele vervangingsperiode.

Meer informatie

Wet- en regelgeving via wetten.nl/zoeken

  • Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers (artikel 3.1.2. t/m 3.1.5. en 3.1.12 )
  • Gemeentewet (artikel 61, 81oa, 155a)