VNG werkbijeenkomsten: Cao-gemeenten na de normalisatie

Voor medewerkers van gemeenten gaat na 2020 het private arbeidsrecht gelden. Dit heeft ook gevolgen voor de manier waarop arbeidsvoorwaarden worden vastgesteld. De VNG organiseert in mei en juni werkbijeenkomsten in het land om uw visie en inbreng op de Cao na de normalisatie op te halen. Meld u aan!

Nu heeft de VNG de taak om arbeidsvoorwaardenafspraken te maken die alle gemeenten binden. Dit staat in de statuten. Nu vanaf 2020 de Wet op de cao van toepassing wordt, is het nodig dat de leden opnieuw besluiten of de VNG als werkgeversorganisatie deze afspraken voor haar leden mag maken en of die taak opnieuw in de statuten wordt opgenomen.

Aansluiting bij een cao is een belangrijk besluit: de cao is nu de enige bindende afspraak die de VNG namens haar leden mag maken. De VNG vindt het daarom belangrijk dat gemeenten hierover een weloverwogen keuze kunnen maken. De VNG gaat deze keuze op 1 december 2017 voorleggen aan de buitengewone algemene ledenvergadering (BALV).

Uw inbreng is belangrijk

De VNG vindt het belangrijk om de inbreng van de bij de cao aangesloten gemeentelijke organisaties te krijgen. Uw inbreng wordt gebruikt bij de advisering aan de BALV op 1 december 2017.

Bijeenkomsten

In mei en juni organiseren we zes regionale werkbijeenkomsten om samen met vertegenwoordigers van gemeentelijke organisaties, die hun bestuur gaan adviseren over stemming ALV op 1 december, de verschillende opties te verkennen. In deze bijeenkomsten gaan we op zoek naar antwoorden op vragen als:

  • Wat is de aard  en de reikwijdte van de cao: wie sluiten zich erbij aan en wie zijn erdoor gebonden?
  • Wat is de visie op de vorm en organisatie van de cao: hoeveel regelen we centraal en hoeveel ruimte is er lokaal?
  • Of, en zo ja hoe, we op sectoraal niveau iets regelen voor de omgang met geschillen en ten aanzien van welke onderwerpen?

De bijeenkomsten zijn voor bestuurders, directieleden en P&O’ers van gemeenten en andere bij de cao aangesloten organisaties.

Tijd, data, plaats bijeenkomsten en aanmelden

Alle bijeenkomsten zijn van 10.00 uur tot uiterlijk 16.00 uur (inloop v.a. 09.30 uur). Per bijeenkomst is plaats voor maximaal 50 deelnemers (maximaal 2 per gemeente). De bijeenkomsten zijn bedoeld voor degene die hun bestuur gaan adviseren over stemming tijdens de BALV op 1 december.

Vanaf de eerste week van mei is een uitgebreider programma beschikbaar. Dit ontvangt u na aanmelding.

  • maandag 22 mei in Hoorn  
  • maandag 29 mei inBuitenpost, gemeente Achtkarspelen 
  • donderdag 1 juni bij de VNG, Den Haag
  • maandag 12 juni in Roermond