Terugblik VNG-cie College voor Arbeidszaken 3 november

De onderwerpen in de vergadering van het College voor Arbeidszaken (CvA) van 3 november waren: stand van zaken co-creatie, Wet normering topinkomens, het convenant pensioenfonds sociale werkvoorziening en het principe-akkoord voor de brandweer.

Co-creatie

De voortgang van het co-creatieproces is besproken in het CvA. De themagroepen verlof, bewust belonen en flexibele arbeidsrelaties ronden begin december hun opdracht af en bieden dan hun opbrengsten aan de VNG en de vakbonden aan. Bij de bepaling van de inzet voor de komende cao worden deze opbrengsten meegenomen.

Diversiteitsbeleid en het generatiepact

Rabin Baldewsingh (wethouder Den Haag) sprak over het diversiteitsbeleid in zijn gemeente. Om de diversiteit van de gemeente Den Haag terug te laten zien in het personeelsbestand van de gemeente is er een breed diversiteitsbeleid opgesteld. De presentatie over dit beleid, inclusief de aanpak van het generatiepact, werd enthousiast ontvangen door het CvA. 

Wet normering topinkomens

In 2017 treedt WNT-3 in werking. WNT-3 houdt een verbreding van de personele reikwijdte in. Het CvA vindt dat de WNT-3 onnodige (administratieve) uitvoeringslasten met zich meebrengt en ziet hier voor de VNG een rol voor lobby naar de Tweede Kamer. 

Convenant pensioenfonds sociale werkvoorziening

Als direct gevolg van de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 is de instroom in de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) gestopt. Als gevolg van het slinkende deelnemersbestand nemen de kosten van gemeenten en deelnemers van het pensioenfonds PWRI toe in verband met een stijging van de kostendekkende premie.

Als compensatie voor het ontstaan van de toenemende kosten hebben SZW, VNG en de vakbonden op 2 november jl. een convenant gesloten waarin geborgd is dat er jaarlijks € 10 miljoen voor de duur van 40 jaar aan het pensioenfonds van de sociale werkvoorziening ter beschikking wordt gesteld door SZW. Huib van Olden, lid CvA en voorzitter van de Kamer Inclusieve Arbeid, wordt bedankt voor zijn inzet hiervoor.

Brandweer

Het CvA complimenteerde Bort Koelewijn (burgemeester Kampen) en de Brandweerkamer met het bereiken van het principe-akkoord over de reparatie van het FLO-overgangsrecht van de brandweer. 

Meer informatie