Terugblik commissie College voor Arbeidszaken maart 2016

De belangrijkste punten in de vergadering van het College voor Arbeidszaken van 31 maart waren de Cao Gemeenten, de Wet normering topinkomens (WNT), Pensioen als arbeidsvoorwaarde en het voorstel van minister Plasterk rond de kernwaarden ambtelijk vakmanschap.

Cao gemeenten

Op 30 maart eindigde de ledenraadpleging van de VNG over het onderhandelaarsakkoord voor de Cao Gemeenten. 261 Gemeenten stemden voor, 2 tegen. Het VNG-bestuur heeft op 31 maart besloten de cao te kunnen bekrachtigen.

Wet normering topinkomens

Mede door lobby van de VNG, IPO en UvW is in de Beleidsregels WNT 2016 opgenomen dat de bezoldiging tijdens een van-werk-naar-werktraject niet beschouwd wordt als beëindigingsuitkering. Deze bezoldiging wordt dus buiten de WNT-normering gehouden.

Toekomst Pensioen als arbeidsvoorwaarde

Het CvA heeft gesproken over Pensioen als arbeidsvoorwaarde en welke uitgangspunten daarbij van belang zijn. Hier gaat het onder meer om de balans tussen een basisvoorziening met bepaalde zekerheid na het werkzame leven en individuele keuzes. Het CvA gaat hierover in gesprek met collega-bestuurders van andere sectoren die zijn aangesloten bij het ABP.

Kernwaarden ambtelijk vakmanschap

De minister van BZK wil in de Ambtenarenwet vastleggen dat overheidsorganisaties in een statuut de kernwaarden van ambtelijk vakmanschap vastleggen. Daarnaast streeft de minister naar modernisering en uniformering van de ambtseed. Het College voor Arbeidszaken meent dat de beleving van kernwaarden en het proces om die beleving te stimuleren belangrijker zijn dan waar de kernwaarden zijn vastgelegd. Zij zien hierin een rol voor de VNG.

Modernisering van de ambtseed wordt breed gedragen.

Meer informatie