Voorlichtingsbijeenkomsten uitwerking Reparatie FLO-overgangsrecht

maandag 27 november 2017

In deze brief wordt u geïnformeerd over de stand van zaken inzake het Akkoord Reparatie FLO-overgangsrecht van 25 maart jl. Nu de achterbannen van werkgever en vakbonden hebben  ingestemd met het akkoord, zijn partijen gestart met de uitwerking van het akkoord in nieuwe CAR-UWO artikelen. De aanpaste regeling wordt van kracht per 1 januari 2018, zo nodig met terugwerkende kracht. Een aantal onderdelen wordt in de loop van 2018 uitgewerkt.

In deze brief zal worden ingegaan op het tijdpad van uitwerking van het akkoord. Tevens zullen twee voorlichtingsbijeenkomsten worden gehouden op 5 respectievelijk 7 december a.s. Tijdens deze bijeenkomsten zal, naast uitleg over het proces van uitwerking, worden ingegaan op casuïstiek en is er ruimte voor het stellen van vragen.