Wetten flexibel werken & werken na AOW-gerechtigde leeftijd

De Wet flexibel werken en de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd zijn 1 januari 2016 in werking getreden. Wat zijn de belangrijkste veranderingen voor gemeenteambtenaren?

Deze veranderingen zijn in de LOGA-brief van 18 februari op een rij gezet. De wijzigingen in de CAR en de toelichting op de CAR treft u in de bijlage bij deze brief.

Wet flexibel werken

De Wet flexibel werken is de opvolger van de ‘Wet aanpassing arbeidsduur’ en heeft tot doel om flexibel werken te bevorderen. Het is onder deze wet ook mogelijk om een verzoek te doen tot aanpassing van de werktijden en de arbeidsplaats.

Wet werken na AOW-gerechtigde leeftijd

Het doel van de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd is het wegnemen van belemmeringen voor het in dienst houden of in dienst nemen van AOW' ers. Ook zijn maatregelen genomen die voorkomen dat jongeren door oudere werknemers worden verdrongen. Voor de overheidswerkgevers zijn hiervoor bepalingen opgenomen in de Ambtenarenwet.

Meer informatie