Verkenning wenselijkheid afspraken onderkant arbeidsmarkt

De gemeenten namen in 2013 de resolutie ‘Een lokale vitale samenleving’ aan. De strekking van deze resolutie is dat er geen afzonderlijke cao voor de onderkant van de arbeidsmarkt wordt gesloten. Inmiddels zijn er gemeenten die oproepen om alsnog centrale afspraken te maken.

De VNG stelt een verkennend onderzoek in om het vraagstuk goed in kaart te brengen en vervolgstappen voor te kunnen stellen aan haar leden.

Roep om centrale regie

Het sociaal domein is sinds 2013 volop in ontwikkeling. De VNG signaleert dat lokaal arbeidsvoorwaarden worden afgesproken voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt en dat de afgesproken regelingen onderling verschillen. De roep vanuit gemeenten om centrale regie over deze arbeidsvoorwaarden wordt groter. Daarnaast is per 1 januari 2017 de wettelijke plicht voor gemeenten ingevoerd om beschut werk aan te bieden.

Taak verkenner

Om na te gaan of een koerswijziging ten opzichte van de resolutie van 2013 gewenst is, stelt de VNG op korte termijn een verkenner aan. Deze verkenner zal het inhoudelijke vraagstuk en de implicaties van scenario’s helder beschrijven. Daarbij staan vragen centraal als:

  • Welke groepen mensen betreft het?
  • Is er draagvlak bij de leden voor het maken van centrale afspraken?
  • Wat zijn de kosten van de mogelijke afspraken en hoe worden die gefinancierd?

Vervolg

De rapportage  van de verkenner wordt dit najaar gebruikt als input voor de discussie binnen de vereniging over een mogelijke herziening van het in 2013 ingenomen standpunt. Meer informatie over de verkenner en de wijze waarop de verkenning wordt uitgevoerd, volgt zo spoedig mogelijk.