ABP-premie: compensatie onderwijs- en kabinetswerkgevers

De ABP-pensioenpremies stijgen in 2017 en de volgende jaren. Het kabinet heeft besloten om €330 miljoen beschikbaar te stellen aan onderwijssectoren en kabinetssectoren.

Hiermee kunnen de werkgeverskosten van de premiestijging worden gefinancierd en is het voor deze sectoren mogelijk om te voldoen aan lopende cao-afspraken of nieuwe cao-afspraken te maken.

Compensatie voor premiestijging?

Betekent dit dat de sector gemeenten ook wordt gecompenseerd voor de premiestijging? Nee. Het kabinet gaat niet over de loonruimte voor de gemeentelijke sector.

De compenserende maatregelen zijn daarom ook niet voor onze sector vastgesteld. Mogelijk leidt deze compenserende maatregel tot een stijging van het gemeentefonds. Dit wordt bekend bij de voorjaarsnota en is afhankelijk van de wijze waarop de 330 miljoen wordt gefinancierd.

Als het geld in de lopende begroting wordt gevonden, dan komt er geen extra geld in het gemeentefonds. Komt er extra geld voor de begroting, dan stijgt het gemeentefonds in beperkte mate mee. Dit is geen geoormerkt geld.

Wat de stijging van de pensioenpremie betekent voor de beschikbare loonruimte in de komende cao-onderhandelingen wordt bij aanvang van de onderhandelingen vastgesteld door het College voor Arbeidszaken. Daar is op dit moment nog geen uitspraak over te doen.

Meer informatie

Over de premiestijging is eerder een bericht verschenen.