Wet Normering Topinkomens (WNT)

donderdag 26 november 2015

Geachte heer Plasterk,

De VNG vraagt in deze brief uw aandacht voor de Wet Normering Topinkomens (WNT). De inhoud van de brief is opgesteld in nauw overleg met het IPO en de Unie van Waterschappen. Van beide koepels ontvangt u brieven met vergelijkbare strekking.
In deze brief geven wij inzicht in de problemen die wij ervaren met de WNT en geven wij aan welke knelpunten wij verwachten als de werkingssfeer van de WNT wordt uitgebreid naar alle medewerkers van gemeenten.
Wij hechten er overigens wel aan te melden dat wij de doelstelling van de WNT onderschrijven.

Volledige brief: