Nieuwsoverzicht

Om te laten zien wat het kijken naar complexe vraagstukken vanuit een ander perspectief kan betekenen, werd op het evenement 'Samen Toekomst maken' ook de hackathon Stop Kindermishandeling georganiseerd. In een hackathon werken teams intensief en kort aan het oplossen van een complex probleem.

Het doel van dit onderzoek is om in 2020 te komen tot een landelijk beeld van de gezinnen waar partnergeweld en/of kindermishandeling plaatsvindt, waarbij wordt onderzocht of het geweld afneemt dankzij de hulp die de ouders en de kinderen krijgen. Eerder vond een dergelijk onderzoek plaats in 4 gemeenten.

De week van de Meldcode was voor de regio Twente een impuls om de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling bij zo’n 500 mensen, die een signaalfunctie hebben, onder de aandacht te brengen. Alleen al om die reden paste deze week prima in het regionale plan van aanpak Geweld hoort nergens thuis.

In Wageningen en Heerlen werken het onderwijs en de politie nauw samen bij het organiseren van snelle steun voor kinderen die thuis geweld meemaken. De politie geeft na geweld of andere heftige incidenten een signaal door aan de school. Zo kunnen leerkrachten een kind onmiddellijk steunen.

Gemeenten hebben voor de Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling nieuwe taken gekregen. Hoe kunnen gemeenten deze nieuwe taken financieren? In deze factsheet wordt uitgelegd hoe dat is geregeld vanuit de Algemene Uitkering en de Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang (DU VO).

Per 1 januari 2019 verandert het Besluit verplichte meldcode. Het wordt een professionele norm om een melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, door professionals vertaald in vermoedens van acute en structurele onveiligheid.

Per 1 januari 2019 verandert de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Nieuw is dat het een professionele norm wordt om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid. Het afwegingskader helpt om te bepalen wanneer dat het geval is.

Gemeenten gaan samen met het Rijk de strijd aan tegen huiselijk geweld en kindermishandeling. Gisteren is het actieprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’ gepresenteerd. Hierin staan veel maatregelen om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen en duurzaam op te lossen.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (in oprichting) onderzocht de kwaliteit van de gespecialiseerde hulp aan minderjarige slachtoffers van loverboys. De meeste jeugdhulpinstellingen blijken goede hulp te bieden. Wel is er beter zicht nodig op het totale aantal slachtoffers.