Nieuwsoverzicht

Op de Buitengewone ALV van 30 november kregen de aanwezigen inzicht in wat er zoal aan onderwerpen in de coalitieakkoorden staat. Daarna was er in de subsessie 'Analyse coalitieakkoorden’ ruimte om de mogelijkheden van de gebouwde ‘big data’-applicatie verder te ontdekken.

Deep Democracy is een effectieve, krachtige manier van dialoog en besluitvorming die over de hele wereld wordt toegepast. Tegenstellingen en verschillen van inzicht worden helder gemaakt en onderliggende motieven en gevoelens komen boven water.

Gemeenten staan samen met scholen voor de uitdaging om alle schoolgebouwen te verduurzamen. Tijdens de sessie: ‘samen investeren in duurzame scholen’ werd een case gepresenteerd uit de gemeente Smallingerland. Hoe is daar een schoolgebouw succesvol verduurzaamd?

Tijdens de Bestuurdersdag (30 november) verzorgde de Commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie een sessie over het breed offensief. Wethouders Stella van Gent (Súdwest Fryslân) en Bert Nederveen (Zuidhorn) namen de deelnemers mee in het proces van loondispensatie naar breed offensief.

De deelnemers aan de workshop 'Democratie in Actie' tijdens de VNG Bestuurdersdag kwamen ook letterlijk in actie. Onder (bege)leiding van Jornt van Zuylen zochten ze de hoeken en gaten van de democratische opgaven in hun eigen gemeente op.

De Buitengewone ALV (BALV) van de VNG besprak vanmiddag zeven moties over (de financiën in) het sociaal domein. Hieronder waren de vier door de ALV van 27 juni jl. aangenomen moties, daarnaast waren voor de BALV drie nieuwe moties ingediend.

De Proces Standaardverklaring is bij acclamatie aangenomen op de BALV. De VNG gaat verder met de uitwerking van het standaardiseren van processen, waardoor gemeenten doelmatiger kunnen werken. Immers: éénmaal ontwikkelen, 380 keer toepasbaar. 

Gemeenten zijn akkoord met het voorstel voor het beheer van de Digitale Stelsel Omgevingswet Landelijke Voorziening (DSO-LV) ten behoeve van de invoering van de Omgevingswet. De VNG zal namens gemeenten de Beheerovereenkomst DSO-LV tekenen.

Tijdens de BALV zijn alle 216 kandidaten voor het VNG-bestuur en de vaste beleidscommissies, die op 13 juli 2018 als waarnemer zijn benoemd, aan de leden ter besluitvorming voorgelegd en benoemt. Er hadden zich geen tegenkandidaten gemeld.

Gemeenten willen meer woningen bouwen maar doen dat niet zelf. Projectontwikkelaars en woningcorporaties zijn daarvoor de aangewezen partners. Wat moet u doen om woningbouw te realiseren? Daarover spraken gemeentebestuurders met specialisten tijdens de deelsessie 'Bouwen, bouwen, bouwen'. 

Pagina's