Nieuwsoverzicht

Op 3 december behandelt de Tweede Kamer het onderdeel Media, waaronder de lokale publieke omroepen, van de OCW-begroting. Inbreng VNG: stel voor de begrotingsjaren 2019 en 2020 elk € 6 miljoen beschikbaar om lopende pilots met vijftien streekomroepen in stand te houden.

Zorg voor substantiële en langdurige ondersteuning van gemeenten in regio’s die vluchtelingen opvangen. En stel geld beschikbaar voor samenwerking op gemeentelijk niveau met landen aan de oostkant van de Europese Unie.

In de week van 27 november behandelt de Tweede Kamer de begroting van SZW. De VNG vraagt aandacht voor het Breed Offensief voor werk voor mensen met een arbeidsbeperking. Wij delen het gevoel van urgentie en willen bijdragen aan de oplossing.

Binnenkort behandelt de Tweede Kamer de begroting voor Justitie en Veiligheid. De VNG vraagt de Kamerleden daarbij aandacht voor vier onderwerpen: de aanpak van ondermijning, het experiment gesloten coffeeshopketen, het probleem van drugsdumpingen en de inzet van BOA's.

Volgende week, 6 tot en met 8 november, behandelt de Tweede Kamer de Begroting Infrastructuur en Waterstaat. De VNG vraagt aandacht voor vier onderwerpen: circulaire economie, mobiliteitsfonds, verkeersveiligheid en drugsdumpingen. Wij lichten deze onderwerpen toe.

De Tweede Kamer behandelt op 6 en 8 november de Begroting Economische Zaken en Klimaat. Naar aanleiding hiervan vraagt de VNG de Kamerleden aandacht voor vijf onderwerpen: aardgasvrije wijken, het Klimaatakkoord, de Regionale energiestrategieën, kleine aardgasvelden, en 'markt en overheid'.

In de week van 29 oktober - 1 november vindt er een debat plaats over de Begroting OCW. De VNG brengt de Kamer in een position paper een aantal punten onder de aandacht.

Binnenkort behandelt de Tweede Kamer de begroting voor Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit. Via een position paper vraagt de VNG de Kamerleden aandacht voor vier onderwerpen: regiodeals, vitaal platteland, de Programmatische aanpak stikstof (PAS) en de sanering van de varkenshouderij.

Deze week behandelt de Tweede Kamer de begroting van BZK voor 2019. Voor de VNG aanleiding een aantal kwesties aan te kaarten bij de Kamer. Deze betreffen: de financiën in het sociaal domein, de raadsledenvergoeding, versterking van de lokale democratie en de informatiesamenleving.

Komende week behandelt de Tweede Kamer de VWS-begroting voor 2019. Voor de VNG aanleiding bij de Kamer drie kwesties aan te kaarten waarover we eerder al van ons lieten horen: de financiën in het sociaal domein, het GGZ-akkoord en de invoering van een abonnementstarief voor eigen bijdragen in de Wmo.

Pagina's