Nieuwsoverzicht

Een overkoepelende verordening voor het sociale domein in brede zin is vooralsnog niet mogelijk. De Model Verordening Sociaal domein van de VNG richt zich op jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en werk, inkomen, re-integratie en tegenprestatie.

De aangepaste instructies voor het cliëntervaringsonderzoek Wmo zijn beschikbaar. De aanpassingen hebben onder andere betrekking op de wijze van aanlevering aan Waarstaatjegemeente.nl en de bruikbaarheid voor de lokale verantwoordings- en/of kwaliteitscyclus.

Bij de inkoop en aanbesteding in het sociaal domein komen gemeenten veel knelpunten tegen. Dat moet beter, vindt VWS-minister Hugo de Jonge. Nog voor het einde van dit jaar wil hij samen met gemeenten een flinke verbeterslag maken.

De Wmo en Jeugdwet vereisen de uitvoering van cliëntervaringsonderzoek. Met de 'Ervaringwijzer' kunt u het onderzoek vanaf nu anders aanpakken. Het is een eenvoudige online web-applicatie die een aantal grote voordelen biedt ten opzichte van de jaarlijkse papieren enquête. 

De casus zorgboerderij 'Vergeet me nietjes' biedt een goed voorbeeld van de slagkracht die een lokale Wmo-toezichthouder heeft. Samen met de IGJ is onderzocht in hoeverre de boerderij verantwoorde hulp kan bieden. De hulp bleek op meerdere vlakken tekort te komen. 

Het Programma Professionalisering Jeugdhulp & Jeugdbescherming heeft een nieuwe website met een speciaal onderdeel voor gemeenten. Het programma ondersteunt de samenwerking tussen gemeenten en andere betrokken organisaties bij de professionalisering van jeugdhulp en jeugdbescherming.

Het programma Professionalisering jeugdhulp en jeugdbescherming houdt door heel Nederland bijeenkomsten voor beroepskrachten in de jeugdhulpsector. Deze informatiebijeenkomsten zijn ook voor gemeenten belangrijk, omdat gemeenten inkoper van jeugdhulp zijn én soms ook werkgever van de professionals.

De Jeugdwet stelt verplichte kwaliteitseisen aan jeugdhulpaanbieders en jeugdhulpverleners. Onderdeel daarvan is de norm van de verantwoorde werktoedeling. Hier heeft u als gemeente mee te maken als inkoper van jeugdhulp maar ook als werkgever. Een factsheet zet de zaken op een rij.

Het project MCJO is afgerond, resulterend in aanbevelingen voor het in kaart brengen van cliëntervaringen. Anderhalf jaar deden tien pilotgemeenten/regio’s ervaring op met het uitzetten van de vragenlijst, en de praktische en juridische zaken die daarbij komen kijken.

Het is belangrijk om te laten zien wat het resultaat is van ingezette jeugdhulp. Outcome-monitoring helpt het gesprek tussen gemeenten en aanbieders over de kwaliteit van hulp te verbeteren. Over deze materie leest u meer in het Groeidocument proeftuinen implementatie outcome-monitoring in jeugdhulp.

Pagina's