Nieuwsoverzicht

Aan de meeste thema's uit het Interbestuurlijk programma wordt al gewerkt door gemeenten en regio's. Dit betekent dat er veel lokale kennis en ervaring is over mogelijke knelpunten, wat nodig is en wat goed werkt. Stel, u wilt als gemeente aan de slag met het IBP. Wat kunt u dan nu al doen?

Tijdens de startdagen van het Interbestuurlijk Programma, 4 en 5 april, heeft Denis Crompvoets (Sittard-Geleen) zich aangemeld voor het kernteam 'regionale economie als versneller'. Wat is zijn ervaring tot nu toe? Welke kansen ontstaan door het IBP en hoe worden de opgaven aangepakt?

Per ledenbrief informeren we u over ontwikkelingen rond het Interbestuurlijk Programma (IBP). Centraal staan de afspraken in de Programmastart IBP, de toezeggingen van het kabinet op belangrijke knelpunten in het sociaal domein en het financieel perspectief in de komende raadsperiode.

Om u als gemeenteambtenaar, bestuurder of raadslid op de hoogte te houden van ontwikkelingen rondom het Interbestuurlijk Programma, kunt u zich abonneren op de IBP-nieuwsbrief. 

Radicalisering en extremisme hebben vele oorzaken en voedingsbodems. Gemeenten hebben vooral een belanrijke rol in de preventieve aanpak. De integrale lokale aanpak (met de verbinding van zorg, onderwijs en veiligheid) moet worden doorontwikkeld en bestendigd.

De verslagen van de startdag van het Interbestuurlijk Programma staan nu online. Hierin kunt u per maatschappelijke opgave lezen wat er is besproken door de aanwezige gemeenteambtenaren en VNG-medewerkers, en wat er voor de komende periode op de planning staat. 

Het programma Zorg voor de Jeugd is gelanceerd, één van de onderdelen van het Interbestuurlijk Programma. Met deze brede aanpak wordt jeugdhulp, -bescherming en -reclassering verbeterd. Het programma is een samenwerking van het Rijk en gemeenten, met aanbieders en cliëntenorganisaties.

Op de startdag van het IBP is veel informatie verzameld voor de aanpak van gemeenten bij verschillende maatschappelijke opgaven. 'Hoe nu verder?', is een veel gestelde vraag. De komende weken gaan kernteams de opgaven concretiseren en hierover in gesprek met de partners binnen het IBP.

Nederland staat de komende tijd voor een aantal uitdagingen, zoals de energietransitie, het tegengaan van eenzaamheid en het terugdringen van het aantal mensen met problematische schulden. Deze opgaven beperken zich niet tot de grenzen van een gemeente of regio.

Op 5 april kwamen ruim 250 ambtenaren uit alle hoeken van Nederland samen om de verschillende maatschappelijke opgaven uit het Interbestuurlijk Programma (IBP) uit te werken. Centraal stond de vraag: wat doen gemeenten al op de opgaven en wat is nodig om effectiever en sneller resultaat te behalen?

Pagina's