Nieuwsoverzicht

Dit is één van de tien maatschappelijke opgaven binnen het Interbestuurlijk programma. Een half jaar geleden is tijdens de startdagen in Den Bosch een gemeentelijk kernteam samengesteld, die de opgaven verder uitwerkt. Deze groep is inmiddels een aantal keren bij elkaar gekomen.

Om gemeenten te compenseren voor de tekorten op het terrein van jeugd en Wmo, is een Fonds tekortgemeenten ingesteld. U kunt nog tot 15 september uw aanvraag indienen. Maak hiervoor gebruik van het speciale format. Een onafhankelijke commissie beoordeelt de aanvragen.

De financiële positie van woningcorporaties, (binnen)stedelijke transformaties en ondersteuningstrajecten. Belangrijke onderwerpen voor het gemeentelijk woonbeleid. In een ledenbrief informeren wij gemeenten over de stand van zaken en actualiteiten.

Een duurzamere landbouw die rendabel en ecologisch verantwoord is, bodemdaling en waterbeheer vormen grote uitdagingen voor het landelijk gebied. Hoe houden we het platteland in Nederland economisch vitaal, leefbaar en ecologisch duurzaam? En hoe versterken we het platteland in Nederland?

Volgens wethouder Van Hooijdonk maken mensen het verschil bij succesvol interbestuurlijk samenwerken. Hoe werkt een interbestuurlijke samenwerking binnen de onderhandelingen over het Klimaatakkoord? Wat is een goede interbestuurlijke samenwerking en waar verloopt het stroef? Lees haar column.

Op 27 juni heeft de ALV het IBP bekrachtigd. Tegelijkertijd heeft de ALV nadrukkelijk zorgen geuit over de tekorten in het sociaal domein. De VNG schrijft in een brief aan Minister Ollongren dat ze graag wil spreken over de moties die op de ALV zijn aangenomen en de oplossingen.

De Algemene ledenvergadering van de VNG heeft 27 juni 2018 het Interbestuurlijk programma (IBP) bekrachtigd, zoals vastgelegd in de ‘Programmastart IBP’. Binnen het IBP gaan het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen samenwerken aan grote maatschappelijke opgaven.

In het voorjaar werd het Actieprogramma Zorg voor de Jeugd gepresenteerd. Een mooi voorbeeld van interbestuurlijk samenwerken: het Rijk en gemeenten werkten intensief samen aan het programma. Een dubbelinterview over de do’s en don’ts van interbestuurlijk samenwerken.

Vandaag is het rapport van de Raad voor het openbaar bestuur (ROB) over de financieringssystematiek bijstand (BUIG) gepubliceerd. De ROB concludeert dat het bedrag dat gemeenten van het Rijk ontvingen voor de bijstand ontoereikend was.

Voor wethouder Nederveen (Zuidhorn) is bestrijding en voorkoming van armoede en schulden één van zijn belangrijkste speerpunten. Samenwerking is daarbij het sleutelwoord. Daarom is hij blij dat het schuldhulpverlening is opgenomen in het Interbestuurlijk programma. Lees zijn column.

Pagina's