Nieuwsoverzicht

De VNG vraagt haar leden mandaat om vanaf 2021 landelijke raamcontracten Jeugd en Wmo zintuiglijk gehandicapten (Wmo zg) af te sluiten. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 5 juni wordt gestemd over het voorstel. Het gaat om landelijke contracten voor specialistische hulp voor zeldzame zorgvragen.

De VNG heeft de Berichtenapp in 2016 ontwikkeld als een tijdelijke gratis dienst. Dit gaat veranderen: per 1 mei 2019 neemt ZilliZ de app over. Gebruikers gaan vanaf mei een maandelijks tarief betalen voor het gebruik van de app: € 7,50 ex btw. per AGB-code zodat de app kan worden doorontwikkeld.

De BALV heeft op 30 november ingestemd met het voorstel voor een geschillencommissie Sociaal Domein per 1 januari 2019. De commissie is beschikbaar voor geschillen op het gebied van het woonplaatsbeginsel jeugd en inkoop.

Bij de inkoop en aanbesteding in het sociaal domein komen gemeenten veel knelpunten tegen. Dat moet beter, vindt VWS-minister Hugo de Jonge. Nog voor het einde van dit jaar wil hij samen met gemeenten een flinke verbeterslag maken.

Wilt u weten hoe uw gemeente het doet op het gebied van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering, in vergelijking met uw jeugdregio en de rest van het land? Kijk dan op de benchmark jeugdzorg van het CBS. 

Per 1 januari 2019 gaat de jeugdhulp aan kinderen in COA-locaties van het COA naar gemeenten. Sinds 2016 zijn in pilots in 10 gemeenten al positieve ervaringen opgedaan. Met deze maatregel komt de tijdelijke regeling die sinds 2015 is getroffen te vervallen. 

Pluryn, dr. Leo Kannerhuis en Karakter bieden samen een klinische voorziening aan voor intensieve begeleiding en behandeling van kinderen en jongeren. De voorziening is voor kinderen met autisme spectrum stoornissen in combinatie met forse gedragsproblematiek.

Gemeenten kunnen vanaf 1 januari 2018 geen specialistische jeugd-ggz meer contracteren en bekostigen met behulp van de DBC-systematiek. Daarom moeten gemeenten en aanbieders het berichtenverkeer voor jeugd-ggz aanpassen, met name het toewijzings- en facturatieproces.

De Kindertelefoon heeft een rapportage uitgebracht over haar activiteiten in de eerste helft van 2017. Het gaat om resultaten als een kwalitatief verbeterde dienstverlening, versterking van de samenwerking met Veilig Thuis en de integratie van de website tell-me.nl.

Vooral van softwareleveranciers krijgen VNG en GGZ Nederland veel vragen over de technische uitwerking van de 'Handreiking inspanningsgerichte bekostiging J-GGZ'. In dit bericht gaan we eerst  in op de aanleiding en achtergrond van de vragen, en informeren u daarna over de oplossingen.

Pagina's