Nieuwsoverzicht

De subsidieregeling voor medische hulp aan onverzekerden (vaak mensen met verward gedrag) wordt 1 maart van kracht. Zorgaanbieders kunnen via deze regeling hun kosten declareren, waardoor de betrokkene de zorg kan krijgen die nodig is.

Een landelijk nummer voor niet-acute zorg meldingen, waarbij rechtstreeks doorgeschakeld wordt naar het juiste 24-uurs regionale meldpunt. Dat adviseert het Schakelteam Personen met Verward Gedrag aan minister Schippers van VWS. Het nummer zorgt er voor dat meldpunten gemakkelijk te vinden zijn.

In deze nieuwsbrief onder meer de Oost-Brabantse aanpak, ervaringsdeskundige Joris over het belang van een vertrouwensband en de ondersteuningsmogelijkheden van het Schakelteam bij het opzetten van een sluitende aanpak mensen met verward gedrag.

Het Schakelteam Personen met Verward Gedrag heeft vandaag haar programma voor de komende twee jaar gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Onder de titel 'Niemand tussen wal en schip' zet het Schakelteam in op de implementatie van alle bouwstenen, waarbij de persoon zelf centraal staat.

In de uitwerking van het plan van aanpak verward gedrag baseert de regio Utrecht zich op alle bouwstenen van het aanjaagteam. Zowel in de uitvoering als het beleid staat de leefwereld en de inbreng van mensen met verward gedrag en hun omgeving centraal.

In deze nieuwsbrief stelt het Schakelteam Personen met Verward Gedrag zich voor, geeft ervaringsdeskundige Gonnie tips voor hulpverleners en vertelt Zuid-Limburg hoe hun plan van aanpak uitgroeide van sub-regionaal naar regionaal.

In onze ledenbrief geven we een overzicht van de stand van zaken rond de aanpak van personen met verward gedrag. In de brief gaan we in op de rol van gemeenten, geven we een doorkijk naar verwachte ontwikkelingen en komt de onverzekerdenproblematiek aan de orde.

In haar eindrapportage geeft het aanjaagteam Verwarde Personen een eerste beeld van 'de stand van het land'. Waar staan we als het gaat om het vraagstuk van mensen met verward gedrag en de mate waarin gewerkt wordt aan een sluitende aanpak? Een nulmeting als basis voor het vervolg.

Iedere Rotterdammer met zorgen of signalen over verward gedrag van iemand in zijn/haar omgeving kan voortaan contact opnemen met het advies- en meldpunt Verwarde Personen. Speciaal opgeleide medewerkers zorgen dat de melding wordt opgevolgd en schakelen zo nodig hulp in.

Pagina's