Nieuwsoverzicht

In deze snelle en complexe maatschappij lukt het niet iedereen om mee te komen. We vragen begrip voor mensen die net even iets anders zijn. Oordeel niet meteen, vraag ook eens: hoe gaat het met je. Een pleidooi voor meer menselijkheid dat door tal van prominente Nederlanders ondersteunt wordt.

Op termijn is elke gemeente verantwoordelijk voor het organiseren en financieren van beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Wat zijn aandachtspunten, bijvoorbeeld juridisch en financieel? Laat u inlichten tijdens de leerkring hierover van de VNG.

Wilt u in uw regio werken aan het doelmatig en efficiënt organiseren van niet-acute lokale en/of regionale advies- en meldpunten voor mensen die de grip op hun leven tijdelijk kwijt zijn? Dan kunt u nu subsidie aanvragen bij ZonMW. De deadline is 18 september 2018 om 14.00 uur.

De Wet langdurige zorg (Wlz) staat vanaf 2021 open voor ggz-cliënten met een blijvende behoefte aan intensieve zorg. Per 1 januari 2021 maken naar verwachting ca. 11.000 cliënten de overstap van de Wmo/beschermd wonen naar de Wlz. De VNG reageerde via de internetconsultatie op het wetsvoorstel.

Een kleine groep inwoners kampt met ernstige en complexe problemen die raken aan het zorg-  én het veiligheidsdomein. Het is nodig samen te werken op het snijvlak van zorg en veiligheid om te voorkomen dat mensen tussen wal en schip raken en om tot succesvolle en duurzame oplossingen te komen.

Het ministerie van VWS en een groot aantal partijen sloten gisteren een (onderhandelaars)akkoord over de GGZ. De VNG is vanaf het begin betrokken bij de totstandkoming van het akkoord en onderschrijft de doelen, maar heeft nog niet getekend.

Minder stress door beter passend vervoer, intensievere samenwerking en zo veel mogelijk zorg aan huis. Dat zijn de hoofdpunten van de convenanten die staatssecretaris Blokhuis (VWS), minister Grapperhaus (JenV) en samenwerkingspartners uit de provincies Drenthe en Friesland ondertekenden.

Binnen de groep personen met verward gedrag komen veel mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) voor. Mensen die moeite hebben zich staande te houden in een voor hen 'verwarrende' maatschappij. Een speciale nieuwsbrief om u te helpen de herkenning én erkenning van deze groep te verbeteren.

Bent u bezig met het versterken van de triage- en meldfunctie voor mensen met acuut verward gedrag. Bijvoorbeeld door het inzetten van extra personeel voor de Acuut Psychiatrische Hulpverlening (APH) triagefunctie bij crisisdienst of meldkamer. Vraag dan nu subsidie aan.

In haar blog geeft schakelteamlid en plaatsvervangend Hoofdofficier van Justitie parket Midden Nederland, Heleen Rutgers, een kijkje in de strafrechtelijke inzet en de rol van het Openbaar Ministerie als het gaat om personen met verward gedrag.

Pagina's