Nieuwsoverzicht

De VNG heeft met de ministeries van VWS, JenV en BZK de contouren voor het vervolg op het Schakelteam Personen met Verward gedrag afgesproken. Er komt een generieke ondersteuning voor gemeenten en regio's vanuit de VNG.

De VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs (ZJO) besprak in de vergadering van 6 december onder andere het GGZ-akkoord, de ondersteuning van kwetsbare personen, en beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

De Zorg- en Veiligheidshuizen willen nu en in de toekomst fungeren als regionale expertisecentra voor complexe gevallen waarbij sprake is van een zorg- én veiligheidsvraagstuk. Het zijn netwerken waarin kennis is gebundeld en procesregie wordt geboden om tot doorbraken te komen.

Gemeenten en GGZ-sector vinden elkaar steeds beter, denk aan de aanpak van verward gedrag. Maar er zijn helaas nog wel een aantal struikelblokken. De VNG kaart deze aan bij de Tweede Kamer in aanloop naar een debat over de GGZ.

Zo'n 40 procent van de gedetineerden heeft te maken met een licht verstandelijke beperking. Effectieve, tijdige ondersteuning bij huisvesting, werk, zo nodig schuldhulpverlening etc. voorkomt recidive en andere problemen. De (ex-)gedetineerden én de maatschappij hebben daar baat bij.

Onlangs verscheen het tweede nummer van de Nieuwsbrief Zorg + Veiligheid. Met deze nieuwsbrief wil de VNG u op de hoogte houden van nieuws dat de domeinen zorg én veiligheid raakt.

Gewijzigd/aangevuld bericht naar aanleiding van vragen van gemeenten - Staatssecretaris Blokhuis (VWS) heeft in augustus het standpunt ingenomen dat de eigen bijdrage voor een pgb beschermd wonen vergelijkbaar moet zijn met de bijdrage voor beschermd wonen in natura. 

Gemeenten zijn verplicht een Lokale Inclusie Agenda (LIA) op te stellen. Uit de agenda blijkt hoe de gemeente ervoor zorgt dat alle inwoners, ook inwoners met een beperking, mee kunnen doen. Maar hoe zo’n LIA er precies uit moet zien, is niet bekend.

Voor mensen met een licht verstandelijke beperking is gemakkelijke toegang tot hulp in het sociaal domein (bij het vinden van werk, schulden, het opvoeden van kinderen etc.) een noodzaak. Op welk manier kunt u de toegang tot hulp voor deze doelgroep verbeteren?

Hoe kun je bevorderen dat mensen met een psychische kwetsbaarheid beter worden geaccepteerd in de wijk? De gemeenten in de regio Apeldoorn hebben een aanpak ontwikkeld die interessant is voor andere gemeenten. De aanpak is uitgebreid beschreven in een VNG-praktijkvoorbeeld.

Pagina's