Nieuwsoverzicht

Het College voor Arbeidszaken vergaderde op 13 februari. Op de agenda stond onder andere: een presentatie over de Zelfstandige Publieke Werkgevers, pensioen, de Cao Gemeenten 2019, en de normalisering.

Zuid-Hollandse gemeenten spraken op 21 februari in Leidschendam over thema’s die niet mogen ontbreken in de Meerjarenvisie Gemeenten 2020-2024: de informatiesamenleving, energietransitie, inclusieve samenleving en regionale samenwerking en arbeidsmarkt.

Donderdag 14 februari kwam de Commissie Raadsleden en Griffiers voor het eerst dit jaar bijeen. Er werd onder meer gesproken over de rechtspositie politieke ambtsdragers en het Toerustingsfonds voor Raadsleden binnen het programma Democratie in Actie. 

In de commissievergadering is onder andere gesproken over financiën/sturing en sportbeleid tot de landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang. SCP, CBP en het programma Integraal Werken in de Wijk hielden een presentatie over de staat van het sociaal domein en wijkteams.

De Utrechtse gemeenten spraken op 13 februari in Nieuwegein over thema’s die niet mogen ontbreken in de Meerjarenvisie Gemeenten 2020-2024. Naast de energietransitie en informatiesamenleving, kwam ook de woningbouwopgave aan bod.

De VNG-commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie (PSI) startte 14 februari samen met de commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs. Op de agenda stond een presentatie over de staat van het sociaal domein. 

De commissie sprak onder andere over de opgave 'toekomstbestendig wonen' en verevening van middelen tussen woningcorporaties. Ook kwam de nieuwe Deltacommissaris Peter Glas op bezoek. Met hem werd onder meer gesproken over de rol van gemeenten bij ruimtelijke adaptatie.

De commissievergadering van 14 februari 2019 stond in het teken van onder andere de invoering van het nieuwe Rechtpositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers, het conceptbeleidsplan van de commissie en de governance van het rechtspositieoverleg met het ministerie van BZK.

Alle Nederlandse gemeenten kunnen vanaf 1 februari 2019 gebruikmaken van de gemeentelijke voorwaarden van Microsoft. Vandaag ondertekenden Pieter Jeroense, plaatsvervangend algemeen directeur van de VNG, en Emily Glastra, directeur publieke sector bij Microsoft Nederland, de nieuwe voorwaarden.

Wat is de laatste stand van zaken van het klimaatakkoord? Welke afspraken zijn er met de vakbonden gemaakt over de arbeidsvoorwaarden voor gemeentepersoneel vanaf 2020? Het VNG-bestuur werd er 14 februari over bijgepraat.

Pagina's