Nieuwsoverzicht

Lokale partijen tonen de kracht van de lokale democratie. Tijdens een recente bijeenkomst over de positionering van lokale partijen werd hier over gesproken. De VNG presenteerde haar inzet voor een gelijk speelveld voor lokale partijen en de opzet van het Expertiseteam Lokale Partijen. 

Op 27 juni vergaderde de commissie Financiën. Er is gesproken over onder andere de gelden voor jeugd, specifieke uitkering sport, het uitkeringsstelsel en de tegenvallende meicirculaire.

Op 4 juli kwam de VNG-commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM) samen. Op de agenda onder andere: smart societies, milieuzones, stikstof en asbestdakenverbod. 

Vandaag ontving VNG-voorzitter Jan van Zanen de Verenigingsstrategie Gemeenten2024 in de vorm van een bookazine. In de verenigingsstrategie hebben we de ontwikkelingen voor de komende jaren benoemd, waarmee gemeenten en de VNG aan de slag gaan.

Per 1 september is Ingrid Hoogstrate de nieuwe directeur van het Kenniscentrum Handhaving en Naleving (KCHN) van de VNG. Hoogstrate werkt al sinds 2010 in verschillende functies bij VNG Realisatie, voorheen Kwaliteitsinstituut Nederlandse gemeenten (KING). Op dit moment is zij daar adjunct-directeur.

Op 13 juni vergaderde de VNG-commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie (PSI). De commissie sprak onder andere over de veranderopgave inburgering, breed offensief en de Wet arbeidsmarkt in balans.

De commissie B&V hield 15 en 16 mei haar jaarlijkse 24-uursessie. Ditmaal kwam zij met de VNG-commissie Raadsleden en Griffiers samen op Schouwen-Duiveland. Vanwege de grote hoeveelheid te bespreken onderwerpen hield de commissie daarnaast twee reguliere vergaderingen.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 5 juni hebben de leden gestemd over 16 moties en een amendement. Daarnaast werd gestemd over onderwerpen die op de agenda stonden.

Op 9 en 10 juni 2020 is Westfriesland gastheer van het VNG Jaarcongres. Dankzij de sterke samenwerking van de zeven Westfriese gemeenten wist de regio het Jaarcongres binnen te slepen. De locatie van het congres is IJsbaan De Westfries.

De Algemene Ledenvergadering heeft op 5 juni 2019 ingestemd met een wijziging van de VNG-statuten en het huishoudelijk reglement. Met de wijziging komt de mogelijkheid dat samenwerkingsverbanden (of gewesten) lid zijn van de vereniging te vervallen.

Pagina's