Nieuwsoverzicht

De laatste vergadering van 2018 van het VNG-bestuur vond plaats op 6 december. Er werd onder meer gesproken over de VNG-begroting en - agenda, een nauwere samenwerking met de provinciale afdelingen, de Baseline Informatiebeveiliging Overheid, het klimaatakkoord en de arbeidsvoorwaardennota.

De VNG-commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie (PSI) startte 6 december gezamenlijk met de Commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs en sprak onder andere over de strategische agenda van de beide commissies.

De VNG heeft een intentieverklaring gesloten met het Nationaal Comité 4 en 5 mei om mee te werken aan het lustrumprogramma rondom 75 jaar vrijheid. Dit betekent dat gemeenten gevraagd wordt om naast herdenkingen en vieringen in de gemeente, deel te nemen aan het nationale programma.

Tijdens de VNG Bestuurdersdag op 30 november namen 38 gemeentebestuurders deel aan de workshop over de Principes voor de Digitale Stad. Jim Janssen, wethouder Maastricht en lid van de VNG Commissie Informatiesamenleving en Stijn Steenbakkers, wethouder van Eindhoven, introduceerden het onderwerp.

Job Cohen heeft na het uitspreken van zijn afscheidsrede als Thorbeckehoogleraar de Prijs der Gemeenten ontvangen. Jantine Kriens overhandigde de Prijs aan Cohen vanwege zijn werkzaamheden ‘in dienst van de samenleving’.

Burgemeesters, wethouders en raadsleden praten op 20 november in het stadhuis van Arnhem mee over de VNG Meerjarenvisie gemeenten 2020-2024. Bestuurlijke ondermijning, datasturing en ethische opgaven staan op de Gelderse agenda.

Tijdens de BALV zijn alle 216 kandidaten voor het VNG-bestuur en de vaste beleidscommissies, die op 13 juli 2018 als waarnemer zijn benoemd, aan de leden ter besluitvorming voorgelegd en benoemt. Er hadden zich geen tegenkandidaten gemeld.

Tijdens de BALV van 30 november hebben de leden over verschillende onderwerpen gestemd zoals de randvoorwaarden klimaatakkoord en de geschillencommissie Sociaal Domein. Daarnaast zijn ook een paar moties in behandeling genomen.

'De VNG is een democratische vereniging én wij werken in een democratisch lokaal bestuur. Eigenlijk zijn wij dubbele experts op het gebied van de democratie.' Met deze woorden opende VNG-voorzitter Jan van Zanen de Buitengewone ALV van 30 november.

Tijdens de Bestuurdersdag stond Jantine Kriens, algemeen directeur VNG, stil bij drie thema’s: coalitieonderhandelingen, klimaat energie en dienstverlening. Waarom deze thema’s en wat werd er besproken?

Pagina's