Nieuwsoverzicht

Half oktober start Albert Vermuë bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten als beleidsdirecteur Leefomgeving. Hij is daarmee de opvolger van Edward Stigter, die in juni gedeputeerde is geworden bij de provincie Noord-Holland. 

De VNG-commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit (RWM) vergaderde op 4 juli het eerste uur samen met commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM) over smart society en duurzame mobiliteit. Het tweede uur is met name gesproken over verschillende mobiliteitsonderwerpen.

Chris Ravensbergen wordt per 1 september de nieuwe directeur van VNG Risicobeheer. Zijn ervaring op het gebied van risicomanagement begon in 2007 bij de gemeente Westland. De overstap in 2011 naar de VNG gaf hem de kans zijn kennis en ervaring in te zetten voor alle Nederlandse gemeenten.

Op de Buitengewone Algemene ledenvergadering (BALV) van 29 november wordt het Klimaatakkoord ter besluitvorming voorgelegd aan gemeenten. In aanloop naar de BALV gaat de VNG in gesprek met gemeenten om het akkoord, en specifiek de rol van gemeenten daarin, toe te lichten. 

Lokale partijen tonen de kracht van de lokale democratie. Tijdens een recente bijeenkomst over de positionering van lokale partijen werd hier over gesproken. De VNG presenteerde haar inzet voor een gelijk speelveld voor lokale partijen en de opzet van het Expertiseteam Lokale Partijen. 

Op 27 juni vergaderde de commissie Financiën. Er is gesproken over onder andere de gelden voor jeugd, specifieke uitkering sport, het uitkeringsstelsel en de tegenvallende meicirculaire.

Op 4 juli kwam de VNG-commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM) samen. Op de agenda onder andere: smart societies, milieuzones, stikstof en asbestdakenverbod. 

Vandaag ontving VNG-voorzitter Jan van Zanen de Verenigingsstrategie Gemeenten2024 in de vorm van een bookazine. In de verenigingsstrategie hebben we de ontwikkelingen voor de komende jaren benoemd, waarmee gemeenten en de VNG aan de slag gaan.

Per 1 september is Ingrid Hoogstrate de nieuwe directeur van het Kenniscentrum Handhaving en Naleving (KCHN) van de VNG. Hoogstrate werkt al sinds 2010 in verschillende functies bij VNG Realisatie, voorheen Kwaliteitsinstituut Nederlandse gemeenten (KING). Op dit moment is zij daar adjunct-directeur.

Op 13 juni vergaderde de VNG-commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie (PSI). De commissie sprak onder andere over de veranderopgave inburgering, breed offensief en de Wet arbeidsmarkt in balans.

Pagina's