Nieuwsoverzicht

Wij zoeken kandidaten voor 215 vacatures in VNG-bestuur, beleidscommissies en colleges. Ook als in uw gemeente nog geen college is gevormd, vragen wij u om u alvast onder voorbehoud kandidaat te stellen.

Aan het begin van de vergadering van het VNG-bestuur op 19 april stond voorzitter Jan van Zanen stil bij het plotselinge overlijden van burgemeester Pieter Smit (gemeente Oldambt). Sinds 2012 was Pieter Smit lid van de VNG-commissie Bestuur en Veligheid.

De VNG-commissie Gezondheid en Welzijn (G&W) besprak in de vergadering van 19 april onder meer de overgang van de Integratieuitkering sociaal domein naar de Algemene Uitkering van het Gemeentefonds, de stroppenpot, en het abonnementstarief voor de eigen bijdrage aan Wmo-voorzieningen.

Het College voor Arbeidszaken vergaderde op 19 april. Op de agenda stonden onder meer de onderwerpen: Vensters voor Integriteit, normalisering en de Cao Gemeenten.

De commissie Raadsleden en Griffiers (R&G) was donderdag 19 april bijeen om te spreken over onder meer informatieverstrekking aan de raad, het ROB-advies 'Voor de publieke zaak', integriteit en de benoeming van wethouders, en de rol van de raad in de informatiesamenleving.

De VNG-commissie Bestuur en Veiligheid (B&V) startte de vergadering van 19 april met het gedenken van burgemeester Pieter Smit. Hij overleed plotseling aan de gevolgen van een hartstilstand. Pieter Smit was lid van de commissie B&V vanaf 2012.

De commissie Dienstverlening & Informatiebeleid kwam op 19 april 2018 bijeen. Zij besprak onder andere het Jaarplan Fonds GGU 2019 en het rapport Waardevol Digitaliseren.

De commissie Milieu, Energie en Mobiliteit (MEM) kwam 19 april bijeen. De commissie kreeg een presentatie over de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) van Ingrid Post, plaatsvervangend directeur NOVI bij BZK.

De VNG zoekt kandidaten voor 215 vacatures in bestuur, beleidscommissies en colleges. Kandidaatstellen kan tot uiterlijk 1 juni 2018, 12.00 uur.

Met grote verslagenheid en ontzetting vernamen bestuur en directie van VNG het nieuws van het plotselinge overlijden van burgemeester Pieter Smit van gemeente Oldambt.

Pagina's