Nieuwsoverzicht

Op 3 oktober vergaderde de VNG-commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie (PSI). De commissie sprak onder andere over het Breed Offensief, het wetsvoorstel adviesrecht schuldenbewind en de implementatieagenda inburgering. 

Hoe ga je met je bevolking om, hoe participeer je, hoe laat je ze stralen en vooral: hoe neem je mensen serieus? Dat is de rode draad in het werk van Dagmar Oudhoorn, nu hoofd Operatiën van de Eenheid Amsterdam, daarvoor burgemeester van Uithoorn en deelgemeentebestuurder in Feijenoord.

Het VNG-bestuur kwam 2 en 3 oktober bijeen. Het bestuur benoemt Eric van Oostenhout tot secretaris en Anne de Baat tot penningmeester van het VNG-bestuur. De commissies hebben op sommige onderwerpen behoefte aan adviseurs uit andere netwerken. 

De VNG zoekt kandidaten voor het vicevoorzitterschap van het VNG-bestuur en twee vacatures in het College voor Arbeidszaken (CvA). We nodigen u van harte uit om zich kandidaat te stellen voor een of meer vacatures.

De eerste vergadering op 6 september van de commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs (ZJO) stond voornamelijk in het teken van kennismaking: met de inhoudelijke onderwerpen, met elkaar en met het VNG bureau. Op de agenda onder andere de geschillencommissie Jeugd en inkoop en aanbesteden sociaal domein.

Voorzitter Jan van Zanen in een eerste reactie op de Rijksbegroting 2019: ‘De Miljoenennota maakt duidelijk dat het kabinet minder heeft geïnvesteerd dan eerder was voorgenomen. In het belang van onze inwoners is er meer nodig voor grote opgaven als de aanpak van ondermijning en de energietransitie.’

Op 6 september kwamen de leden van de commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit (RWM) voor het eerst bij elkaar. De bijeenkomst stond in het teken van kennismaken, portefeuilleverdeling en werkafspraken. Ook op de agenda: het Interbestuurlijk programma en de Omgevingswet.

De commissie Raadsleden en Griffiers (R&G) was donderdag 6 september voor het eerst bijeen in de nieuwe samenstelling. Na een korte kennismakingsronde is onder meer gesproken over een reactie aan de minister over haar voorstel voor de lokale rekenkamers en over het programma Democratie in Actie.

Met een nieuwe naam ging de Commissie Informatiesamenleving op 6 september 2018 van start. De vergadering had het karakter van een introductie: de nieuwe leden stelden zich voor en Team Informatiesamenleving van de VNG verzorgde een presentatie van wat er op dit moment speelt.

Op 6 september was de startdag voor de nieuwe commissies: ook voor de commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM). Naast kennismaken stonden ook inhoudelijke onderwerpen zoals de Raamovereenkomst verpakkingen en de voortgang van het klimaatakkoord op de agenda.

Pagina's