Nieuwsoverzicht

De commissievergadering van 14 februari 2019 stond in het teken van onder andere de invoering van het nieuwe Rechtpositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers, het conceptbeleidsplan van de commissie en de governance van het rechtspositieoverleg met het ministerie van BZK.

Alle Nederlandse gemeenten kunnen vanaf 1 februari 2019 gebruikmaken van de gemeentelijke voorwaarden van Microsoft. Vandaag ondertekenden Pieter Jeroense, plaatsvervangend algemeen directeur van de VNG, en Emily Glastra, directeur publieke sector bij Microsoft Nederland, de nieuwe voorwaarden.

Wat is de laatste stand van zaken van het klimaatakkoord? Welke afspraken zijn er met de vakbonden gemaakt over de arbeidsvoorwaarden voor gemeentepersoneel vanaf 2020? Het VNG-bestuur werd er 14 februari over bijgepraat.

De Limburgse gemeenten spraken op 6 februari in Roermond over thema’s die niet mogen ontbreken in de Meerjarenvisie Gemeenten 2020-2024. Naast de energietransitie en informatiesamenleving is er aandacht nodig voor arbeidsmigranten en bevolkingskrimp.  

Rondom de totstandkoming van de Meerjarenvisie Gemeenten 2020-2024 publiceren we de komende tijd een aantal essays. In dit essay betoogt oud-directeur van de VNG en -politicus Joop van den Berg dat er op zijn minst behoefte is aan nieuwe denkbeelden over de bestuurlijke inrichting.

Grensoverschrijdende samenwerking en taakdifferentiatie zijn thema’s die Flevoland graag terugziet in de Meerjarenvisie Gemeenten 2020-2024. 

Bijna honderd wethouders, burgemeesters, gemeentesecretarissen en raadsleden uit Noord-Brabant spraken in ’s-Hertogenbosch over thema’s voor de Meerjarenvisie Gemeenten 2020-2024. Drie thema’s staan centraal: de informatiesamenleving, de inclusieve samenleving en de veranderende samenleving.

Drentse opgaven voor de Meerjarenvisie gemeenten 2020-2024 zijn divers: goede en bereikbare zorg, de inclusieve samenleving, bestuurlijke ondermijning en het klimaat. Ruim vijftig burgemeesters, wethouders en raadsleden praatten mee. 

Janine Jongepier wordt per 1 februari 2019 secretaris van het College voor Arbeidszaken, de werkgeversorganisatie van de VNG en cao-onderhandelaar. Zij volgt Sietske Pijpstra op.

Het is belangrijk dat Nederland zich nu snel op de praktische gevolgen van een eventuele harde Brexit gaat voorbereiden. Dat was de boodschap die de VNG-commissie Europa en Internationaal meegaf aan minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken.

Pagina's