Nieuwsoverzicht

Het College voor Arbeidszaken (CvA) kwam op 4 juli 2018 bijeen. Op de agenda stonden de onderwerpen: Personeelsmonitor 2017, normalisering, Cao Gemeenten en de banenafspraak.

Een toename van het aantal raadsleden, vrouwen en vertegenwoordigers van lokale partijen. Deze week benoemde het VNG bestuur ruim 200 kandidaten als waarnemend lid in bestuur en commissies. We zijn blij dat het een goede weerspiegeling is van de uitslag van de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen.

De roep om gemeentelijke ‘best practices’ en praktijkvoorbeelden is groot. Maar hoe zoekt ú praktijkvoorbeelden? Naar welke informatie bent u op zoek? En wat zijn uw ervaringen tijdens deze zoektocht? Kent u de VNG databank praktijkvoorbeelden?

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met 12 herindelingsvoorstellen. Hierbij zijn 37 gemeenten betrokken. Dit betekent dat erbij de start van 2019 nog 355 gemeenten zijn. Nu zijn dat er 380.

Op 27 juni heeft de ALV het IBP bekrachtigd. Tegelijkertijd heeft de ALV nadrukkelijk zorgen geuit over de tekorten in het sociaal domein. De VNG schrijft in een brief aan Minister Ollongren dat ze graag wil spreken over de moties die op de ALV zijn aangenomen en de oplossingen.

Donderdag 7 juni deed de VNG voor het eerst mee aan de Prokkel: een jaarlijkse week waarin ontmoetingen tussen mensen met en mensen zonder verstandelijke beperking worden georganiseerd. Vandaag werden Prokkelprijzen uitgereikt door staatssecretaris Van Ark (SZW). De VNG kreeg een Zilveren Prokkel.

Op de Algemene Ledenvergadering van 27 juni 2018 zijn 18 moties van diverse gemeenten in behandeling genomen. Daarnaast werd er gestemd over de onderwerpen die op de agenda stonden.

De Algemene ledenvergadering van de VNG heeft 27 juni 2018 het Interbestuurlijk programma (IBP) bekrachtigd, zoals vastgelegd in de ‘Programmastart IBP’. Binnen het IBP gaan het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen samenwerken aan grote maatschappelijke opgaven.

Tijdens de ALV op 27 juni hebben de leden ingestemd met het voorstel van het VNG-bestuur om een Fonds tekortgemeenten op te richten. Hiermee worden gemeenten met grote tekorten op nieuwe taken jeugd en wmo deels gecompenseerd. 

Wilt u ook een keer het VNG Jaarcongres organiseren? Voor 2019 is de gastgemeente bekend, maar voor de jaren erna nodigen we u van harte uit om u aan te melden. Voor het jaarcongres van 2020 en erna werken we met een openbare bidbook-procedure.

Pagina's