Nieuwsoverzicht

De VNG pleit voor een structureel fonds waarmee gemeenten de kosten kunnen dekken voor het opruimen van drugsafval. We verwachten daarvoor de medewerking van het Rijk.

Vrijdag 22 maart was het vijfde overleg over de Cao Gemeenten 2019. De eerste vier overleggen waren op 14 december, 17 januari, 15 en 22 februari. Na het vijfde overleg is duidelijk dat de verwachtingen van gemeentelijke werkgevers en vakbonden ver uit elkaar liggen, zowel voor loon als verlof.

De Europese Commissie is op zoek naar gemeentelijke experts om deel te nemen aan uitwisselingen met vijf Oost-Europese gemeenten op het gebied van decentralised cooperation in het kader van het initiatief Mayors for Economic Growth.

Na drie en een half jaar is het LOGOReP-programma van VNG International in Libanon afgerond. Met ondersteuning van experts uit de gemeenten Den Haag en Almere hebben 500 Libanese gemeenten de toestroom van ongeveer 150.000 Syrische vluchtelingen in goede banen geleid.

De ministerraad stemde vandaag op voorstel van minister Ollongren (BZK) in met het nieuwe Beleidskader gemeentelijke herindelingen. Alle nieuwe herindelingen worden getoetst aan dit kader, het doel is herindelingsprocedures te borgen en meer van onderop te laten verlopen.

De vergadering van de VNG-commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM) op 14 maart had wederom een volle agenda met meerdere presentaties en onderwerpen waaronder geothermie, het meerjarenprogramma GGU, het Klimaatakkoord en de Nationale Omgevingsvisie (NOVI).

De raamovereenkomst voor de gezamenlijke aanbesteding GT Connect is gegund aan Atos Nederland B.V. Tot 22 februari 2019 konden leveranciers hun inschrijving indienen. Na uitgebreide en nauwgezette beoordeling van de ingediende inschrijvingen is Atos Nederland B.V. als winnaar uit de bus gekomen.

Zaterdag 16 maart was de eerste Raad op Zaterdag van 2019. In Wageningen volgden 77 raadsleden workshops over de vele verschillende actuele onderwerpen waar zij in de raad mee te maken krijgen.

De VNG vindt het jammer dat het merendeel van de vijf randvoorwaarden geen plek heeft gekregen in het aangepaste concept wetsvoorstel adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind. Dit schrijven we in een bestuurlijke reactie aan staatssecretaris Van Ark en minister Dekker.

De commissie Financiën vergaderde op 14 maart. Op de agenda stond onder andere de Herziening Financiële Verhoudingen (het beoordelingskader), een presentatie van BZK over vernieuwing van het uitkeringsstelsel, en de VNG-inbreng voor de Commissie Toekomst Accountancysector.

Pagina's