In een nieuwe corona-update gaat de VNG in op de quarantaineplicht, pilots met toegangstesten, inspecties door de NVWA op terrassen en de activiteiten van de VNG-commissie Sociale impact COVID-19 (commissie Depla).
De VNG-commissie Sociale impact COVID-19 roept gemeenten en rijk op om gezamenlijk te werken aan een langetermijnagenda zodat de samenleving versterkt uit de coronacrisis kan komen. De notitie van de commissie en de bijbehorende praatplaat helpen gemeenten in hun aanpak naar sociaal herstel en innovatie.
Onderzoeksbureau AEF schat in dat gemeenten in de eerste 2 kwartalen van 2021 tussen € 800 miljoen en € 1,1 miljard meer kosten of minder inkomsten hebben die direct zijn gerelateerd aan COVID-19. De inschatting is gebaseerd op 15 diepte-interviews en een brede uitvraag onder alle gemeenten.
Vanuit het steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl is er budget voor gemeenten om inwoners te helpen waarvan de leefstijl achteruit is gegaan vanwege de coronamaatregelen. Een nieuwe handreiking ondersteunt gemeenten bij de extra inzet op gezonde leefstijlinterventies en de impuls op bewegen.
In het Wetgevingsoverleg van 28 april staan 2 wetsvoorstellen op de agenda: de Tijdelijke wet testbewijzen COVID-19 en de Invoering Quarantaineplicht. Gemeenten bereiken met deze nieuwe wetsvoorstellen hun grens van taken die zij nog kunnen handhaven.
Het moment dat de lockdown eindigt en versoepelingen mogelijk lijken, nadert snel. En daarmee ook de vraag: hoe gaan mensen zich na de lockdown gedragen in de openbare ruimte? Welk gedrag kunnen we verwachten in de winkelstraten, parken of op het terras?
Graag wijzen wij u op de IBI-nieuwsbrief van het ministerie van BZK. Er is op verschillende plekken al veel gepubliceerd over de gevolgen van corona voor de verslaggeving en accountantscontrole. Zoveel dat het lastig is om het overzicht te behouden. In deze IBI nieuwsbrief staat alle informatie gebundeld.
Met het Steunpakket Welzijn Jeugd steunt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport tientallen landelijke initiatieven die aansluiten bij de behoeften van jongeren op het gebied van hun sociaal en mentaal welzijn in coronatijd.
Welke relevante ontwikkelingen zijn er voor gemeenten rond corona? We zetten het voor u op een rij in de 29e coronaledenieuwsbrief. Met daarin onder andere aandacht voor de opening van de buitenschoolse opvang (BSO) en nieuw onderzoek van AEF naar de financiële consequenties van corona in Q1 en Q2 2021.
Na het verschijnen van de decembercirculaire gemeentefonds 2020 nam het kabinet aanvullende maatregelen ter compensatie van de financiële gevolgen van de coronacrisis. Gemeenten ontvangen een brief over het financiële effect van deze middelen voor zover deze via het gemeentefonds beschikbaar worden gesteld.