In deze ledennieuwsbrief aandacht voor een aanvullende IV-3 corona-uitvraag van het CBS, informatie over het pgb en corona na 1 juli, een handreiking over dienstverlening in de anderhalvemetersamenleving en de regels voor evenementen.
Kinderboerderijen, scouting- en speeltuinverenigingen, ook zij verloren inkomsten door de coronacrisis. Jeugd- en jongerenorganisaties op het gebied van vrije tijd vrezen dat zij over het hoofd worden gezien door de overheid. Ze vragen de VNG om hulp.
Het Rijk heeft naar aanleiding van de landelijke en lokale doorbetalingsafspraken in het doelgroepenvervoer één gecoördineerde melding van staatsteun bij de Europese Commissie gedaan ter facilitering van alle gemeenten.
Met inachtneming van de RIVM-richtlijnen kan zorg en ondersteuning weer opgestart worden, waar dit nog niet gebeurd is. Dat heeft ook gevolgen voor pgb-houders (Jeugd en Wmo). In dit bericht zetten we op een rij wat gemeenten hierover moeten weten.
Scenarioplanning is een methode om grip te krijgen op kansen, risico’s en onzekerheden in de toekomst. VNG Risicobeheer wil samen met gemeenten en het VNG-bureau een set metascenario’s maken over de impact van corona die alle gemeenten kunnen gebruiken.
De Gespreksagenda transitiefase coronacrisis kan dienen als leidraad voor het gesprek dat college, raad en inwoners voeren over de impact van de coronacrisis. Het helpt bij het identificeren van thema’s en vragen die u binnen de gemeente met elkaar moet beantwoorden richting de (nabije) toekomst.
Gemeenten ontvangen de € 23 miljoen compensatie voor kosten noodopvang als decentrale uitkering. Iedere gemeente krijgt een vast bedrag van € 10.000 en de resterende middelen worden verdeeld op basis van het aantal jeugdigen (tot 12 jaar) per gemeente. De bedragen per gemeente komen in de septembercirculaire...
Gemeenten ontvangen vandaag 2 vragenlijsten van het bureau Andersson Elffers Felix (AEF). Daarmee inventariseert het bureau de financiële gevolgen van de coronamaatregelen. Het andere onderzoek moet de uitvoeringskosten van het Klimaatakkoord in beeld brengen.
Het ministerie van BZK heeft op 29 juni alle gemeenten per brief geïnformeerd over de verdeling van de eerste tranche uit het compensatiepakket van de financiële gevolgen van de coronacrisis. Het gaat om het pakket waarvan in de meicirculaire de hoofdlijnen al bekend werden.
Meer dan de helft van de mensen die reageerden op een enquête van Per Saldo laat weten niet te durven deelnemen aan de anderhalvemetersamenleving. Dat wil zeggen: mensen durven de deur niet uit. 'De uitslag van de enquête is schokkend', reageert de landelijke vereniging van mensen met een pgb.