De circa € 300 miljoen wordt verdeeld over alle gemeenten in Nederland in de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 (in de periode van 1 augustus 2021 tot en met 31 juli 2023). Dit gebeurt middels een specifieke uitkering die op dit moment wordt vastgesteld. De uitkering bestaat uit 2 delen.
Het ministerie van BZK heeft een routekaart gepubliceerd voor de vaststelling en uitkering van de compensatie van inkomstenderving bij gemeenten door corona in 2020. Om de compensatie nog in 2021 te ontvangen, is op korte termijn actie van gemeenten nodig.
Het lijkt voor veel groepen in de samenleving wat sociaal en mentaal herstel betreft de goede kant op te gaan. Dit blijkt uit de derde publicatie van het Dashboard Sociale Impact van Corona.
In een brede dialoog deelden Nederlanders de afgelopen tijd wat door de coronacrisis in de knel is gekomen, welke kansen zijn ontstaan en wat er nodig is om na de coronacrisis te herstellen. Het resultaat kan inspiratie geven aan de lokale herstelplannen waar veel gemeenten momenteel aan werken.
Het ‘Steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl’ is gericht op ondersteuning van groepen die extra geraakt worden door de coronacrisis en de bijkomende maatregelen. Movisie maakte een overzicht van inspirerende praktijkvoorbeelden, aanpakken en kennisproducten die hierbij van pas komen.
Het economisch herstel na corona moet zich richten op het vormen van economisch aantrekkelijke regio’s met vitale stads- en dorpscentra als toekomstbestendige woon- en werklocaties. Daarvoor pleit de VNG-taskforce economisch herstel in het position paper Gemeenten: partner in economisch herstel en transitie.
De Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming trad op 9 april 2020 werking. De looptijd van deze wet werd half juni 2021 verlengd tot 1 september 2021. Minister Ollongren (BZK) heeft de Tweede Kamer laten weten de looptijd opnieuw te willen verlengen tot 'ten minste 1 november 2021'.
Het is zorgwekkend hoe de inzet van de fondsen voor een duurzaam economisch herstel wordt voorbereid, in het bijzonder de wijze waarop gemeenten daarbuiten worden gehouden. Dat schrijft de VNG in het position paper 'Gemeenten: partners in economisch herstel en maatschappelijke transities'.
In een nieuwe update over corona-ontwikkelingen gaat de VNG o.a. in op de afschaling van coronamaatregelen vanaf 26 juni, de afschaling van de crisisstructuur, de verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19, handvatten voor herstel en transitie en het onderzoek naar meerkosten Jeugd en Wmo.
Op 24 november 2021 zijn er herindelingsverkiezingen. In het wetsvoorstel Wijziging Tijdelijke wet verkiezingen COVID-19 staan de maatregelen om deze verkiezingen coronaproof te houden. De VNG, NVVB en NGB adviseren vervroegd stemmen te laten vervallen. Ook plaatsen we kanttekeningen bij de uitvoerbaarheid.