Bij de begrotingsbehandeling OCW in de Tweede Kamer heeft minister van Engelshoven toegezegd dat het eerder gereserveerde bedrag van € 51,5 miljoen voor coronasteun van de lokale cultuursector beschikbaar komt voor de decentrale overheden.
In deze update lichten we onze reactie toe op de nieuwe wetsvoorstellen over het coronatoegangsbewijs (CTB) en op de steunpakketten voor ondernemers. Ook gaan we in op de CTB-plicht bij zwembaden en de VNG Dialoog over duurzaam herstel in internationaal perspectief.
De coronamaatregelen die het kabinet heeft genomen, hebben een economische impact en hebben gevolgen voor veel ondernemers. Op 16 november heeft het kabinet een steunpakket bekendgemaakt om diverse sectoren te compenseren in hun inkomstenderving.
Sinds zaterdag 13 november 2021 gelden weer strengere maatregelen met betrekking tot de bestrijding van het coronavirus. In deze handreiking vindt u de laatste maatregelen die betrekking hebben op buurt- en dorpshuizen.
De VNG vraagt de Kamer om de specifieke steunpakketten voor cultuur te verlengen en te borgen dat die steun (ook) terecht komt bij de zzp’ers en makers. Op 22 november behandelt de Kamer het onderdeel cultuur van de OCW-begroting. De VNG brengt daarom de noodzaak van financiële steun onder de aandacht.
Het rijk is bezig met het opstellen van het beoogd wetsvoorstel Tijdelijke wet uitbreiding coronatoegangsbewijzen (CTB). De VNG heeft aangegeven dat dit voorstel op 2 manieren directe consequenties heeft voor gemeenten. In onze brief gaan we daar uitgebreid op in.
De VNG geeft aan dat het beoogd wetsvoorstel 'Tijdelijke wet differentiatie coronatoegangsbewijzen' op 2 manieren directe consequenties heeft voor gemeenten. Ten eerste kan de toepassing van 2G van invloed zijn op het draagvlak onder inwoners. Ten tweede leidt het tot een extra handhavingstaak voor gemeenten.
De staatssteun voor de doorbetaling van niet-gereden ritten in het doelgroepenvervoer vanwege de coronacris is verlengd. Het geldt voor de periode van 14 oktober 2020 tot 1 oktober 2021.
Volgende week behandelt de Kamer de onderwijsbegroting. Naast verlenging van het Nationaal Programma Onderwijs, vraagt de VNG om een snelle behandeling van de IBO Onderwijshuisvesting.
In een nieuwe update lichten we de aangekondigde coronamaatregelen toe en de gevolgen daarvan. Daarnaast informatie over de financiële compensatie voor gemeenten en een aantal webinars over de coronacrisis. Tot slot is het coronadashboard sociale impact vernieuwd.