Gemeenten werken iedere dag keihard om kwetsbare kinderen in hun stad of dorp te ondersteunen. Het doet geen recht aan al die gemeenten die hun zaken goed op orde hebben, om een vinger te wijzen en iedereen over een kam te scheren met generieke maatregelen vanaf een Haagse tekentafel.
Wat is de aard, omvang en impact van vermoedelijke fraude en zorgverwaarlozing door aanbieders van beschermd en begeleid wonen? Welke maatregelen kunnen gemeenten en andere betrokken partijen nemen om dit te voorkomen? En hoe kunnen wet- en regelgeving hierbij helpen?
Met het kader pgb-vaardigheid kunt u - samen met een kandidaat-budgethouder - nalopen welke taken, kennis en vaardigheden er zoal komen kijken bij een pgb. De VNG en het ministerie van VWS zoeken gemeenten die deel willen nemen aan een pilot om het kader te evalueren.
Het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand wordt vernieuwd: laagdrempeliger, meer gericht op rechtshulpverlening aan mensen met problemen, minder op juridisering. Ook wordt de verbinding tussen het sociale en juridische domein versterkt.
David Rantong werkt sinds 2004 als sociaal rechercheur in het sociaal domein bij de gemeente Kerkrade. Eind 2016 ook als Toezichthouder Wmo 2015. Op dit vlak geeft David aan dat er nog veel valt te leren. Team Zorg van VNG KCHN vroeg hem naar zijn ervaringen.
De Inspecties Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en Justitie en Veiligheid (IJenV) luiden de noodklok over de jeugdbeschermingsketen en de staat van de gecertificeerde instellingen (GI’s). Een aantal kritische signalen herkennen we.
Het klinkt logisch. Wie monitort, moet weten welke gegevens hij waarom voor wie bijhoudt. Toch is dat in de praktijk niet eenvoudig. Diverse gemeenten investeren daarom in een gezamenlijk proces tussen onderzoek, beleid, wethouders en gemeenteraad. Met vallen en opstaan. En met succes.
Movisie en de VNG nodigen u graag uit om mee te denken over de toekomst van cliënten- en inwonerparticipatie. We komen één of enkele keren bij elkaar met onder andere de Landelijke Cliëntenraad, Stimulansz, Zorgbelang en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein.
Nog niet alle gemeenten zijn actief bezig met de uitvoering van het VN-verdrag Handicap. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) in overleg met het College voor de Rechten van de Mens.
Per ledenbrief informeerden we gemeenten onlangs over de voortgang van de implementatie van PGB2.0. Daarin schreven we dat naar verwachting drie voorlopergemeenten in november zouden aansluiten op een nieuw pgb-systeem: dit verschuift naar komend voorjaar.