Op 22 maart 2018 heeft het VNG-bestuur besloten de normbedragen in de Model Verordening Voorzieningen huisvesting onderwijs eenmalig met 40% te verhogen. In dit bericht treft u een model voor een wijzigingsverordening en toelichting aan. Ook is hierin de indexering van de normbedragen voor 2019 verwerkt.
De bedragen van de Wet Dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen worden geïndexeerd. Het is de eerste keer sinds de invoering van de wet dat een indexering plaatsvindt van de voor de dwangsom geldende bedragen. Dit heeft gevolgen voor de gemeentelijke uitvoeringspraktijk.
De burgemeester wordt niet langer bij Koninklijk Besluit benoemd. Artikel 131 van de Grondwet wordt geschrapt uit de Grondwet. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het voornemen tot wijziging van de benoemingswijze van de burgemeester zoals verwoord in het Regeerakkoord.
Het leerstuk van de schaarse vergunningen is voor elke gemeente relevant, maar hoe gaan gemeenten hier in de praktijk mee om? Dat was de vraag waar stagiaire Tim de Graaff voor de zomer onderzoek naar deed voor de VNG.
In opdracht van de VNG is door Wetgevingswerken een Handreiking schaarse vergunningen opgesteld. De handreiking vervangt de eerdere factsheet over schaarse vergunningen, deze is door de ontwikkelingen in de rechtspraak inmiddels gedateerd.
Het opstellen van gemeentelijke regelgeving is geen eenvoudige zaak. Naast kennis van het te regelen onderwerp, juridische kennis en kennis van de techniek van het regelgeven is voor het opstellen van regelingen een zekere routine vereist.
De VNG heeft van het Centraal Joods Overleg (CJO) een brief ontvangen over gemeentelijke erfpachtheffingen van Joodse oorlogsslachtoffers in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog. Amsterdam, Den Haag en Rotterdam hebben een onderzoek uitgevoerd naar hun rol bij deze erfpachtheffingen in die tijd.
De Tweede Kamer behandelt op 6 en 8 november de Begroting Economische Zaken en Klimaat. Naar aanleiding hiervan vraagt de VNG de Kamerleden aandacht voor vijf onderwerpen: aardgasvrije wijken, het Klimaatakkoord, de Regionale energiestrategieën, kleine aardgasvelden, en 'markt en overheid'.
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft een enquête uitgezet onder gemeenten over inbesteden. Inbesteden is het zelf uitvoeren van een economische activiteit in plaats van deze door de markt te laten doen. Doet u ook mee?
Onlangs verscheen de ‘Wegwijzer speelautomaten voor gemeenten’. Deze wegwijzer helpt gemeenten in het houden van toezicht op de speelautomaten. De wegwijzer is uitgegeven door de Kansspelautoriteit (Ksa). De Ksa is samen met gemeenten verantwoordelijk voor het toezicht op speelautomaten.