Een overkoepelende verordening voor het sociale domein in brede zin is vooralsnog niet mogelijk. De Model Verordening Sociaal domein van de VNG richt zich op jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en werk, inkomen, re-integratie en tegenprestatie.
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 20 maart de uitspraak gedaan dat SMS- en Whatsapp-berichten onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vallen, als het om zakelijke berichten gaat. Dit geldt voor berichten op zakelijke en privé telefoons.
Begin januari hebben de initiatiefnemers een gewijzigde versie van de Wet open overheid ingediend bij de Tweede Kamer. Het voorstel beteft aanpassingen van hun initiatiefwetsvoorstel Wet open overheid (Woo). In een ledenbrief gaan we in detail in op de voorgestelde aanpassingen.
De VNG roept gemeenten op om deel te nemen aan een enquête op opdracht van het ministerie van EZK over de rechtsberscherming van inschrijvers bij aanbestedingen.
Op 6 februari is er een Algemeen Overleg (AO) van de Kamercommissie Marktwerking & Mededinging. De VNG vraagt aan de Kamercommissie aandacht voor de onderwerpen één digitaal register inbesteden en het Wetsvoorstel Markt en Overheid.
Per 1 januari 2019 is een nieuw Rechtspositiebesluit voor alle decentrale politieke ambtsdragers in werking getreden. In navolging hiervan heeft de VNG een tweetal modelregelingen opgesteld. Een modelverordening voor raads- en commissieleden en een modelregeling voor het college.
De VNG ziet positieve veranderingen in het wetsvoorstel Wet open overheid (Woo). De indieners hebben in de wijzigingswet rekening gehouden met de belangrijkste kritiekpunten van gemeenten over de uitvoerbaarheid en de kosten.
Het komt regelmatig voor dat gemeentegrond door particulieren in gebruik wordt genomen, zonder dat zij daartoe het recht hebben gekregen van gemeenten. Wanneer kan inbezitneming leiden tot verjaring en verlies van gemeentegrond? VNG stelde daarover een wegwijzer op.
Sinds 2014 is het mogelijk om een woning bij een executieveiling tegen de wil van de bewoner te bezichtigen. Maar in de gemeentelijke praktijk ontstond onduidelijkheid of er in dat geval op grond van de Algemene wet op het binnentreden (Awbi) een machtiging van de burgemeester nodig is.
Eerder dit jaar stopte de automatisering van juridische procedures. Er is meer bekend over het vervolg van het automatiseren. Hoe gaat het verder met de digitalisering en de vereenvoudiging van het civiel procesrecht?