Nieuws
Met de doordecentralisatie worden alle gemeenten verantwoordelijk voor het bieden va van beschermd wonen (BW) aan hun eigen inwoners. Tegelijkertijd kan niet elke gemeente alle voorzieningen binnen haar grenzen organiseren. Daarvoor is regionale samenwerking onontbeerlijk en ook niet vrijblijvend.
Het rijk, gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders willen de onverwacht hoge instroom van cliënten met Ggz-problematiek in de Wet langdurige zorg (Wlz) terugdringen. Hierover zijn nu bestuurlijke afspraken gemaakt. Over wat dit voor gemeenten betekent, houdt de VNG op 7 juni een webinar.
Het wetsvoorstel tot invoering van het woonplaatsbeginsel voor Beschermd Wonen (BW) kan niet meer voor het zomerreces worden behandeld. De invoerdatum van 1 januari 2024 is daardoor niet meer haalbaar. We vroegen Otwin van Dijk, lid van de VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs, om een reactie.
Uit onderzoek naar de verschillen en overeenkomsten tussen mensen met een psychische stoornis in de Wmo en in de Wlz concludeert staatssecretaris Van Ooijen (VWS) dat gemeenten het hun ter beschikking gestelde budget niet volledig uitgeven. De VNG heeft hier richting de Tweede Kamer op gereageerd.
Met invoering van het woonplaatsbeginsel worden alle gemeenten verantwoordelijk voor Beschermd Wonen (BW) voor hun eigen inwoners: een belangrijk onderdeel van de beweging naar Beschermd Thuis. De voortdurende onzekerheid rond de invoering van het woonplaatsbeginsel zien gemeenten als een groot risico.
De VNG is positief over de kabinetsinzet voor meer betaalbare woningen en betere organisatie van de huisvesting van urgent woningzoekenden. We plaatsen wel kanttekeningen bij de manier waarop en doen voorstellen voor verbetering, in onze reactie op het wetsvoorstel versterking regie volkshuisvesting.
Deze maand gaat de nieuwe Geschillencommissie Sociaal Domein van start, op 3 april werden hiertoe de handtekeningen gezet. Zorgaanbieders en gemeenten kunnen vanaf 17 april terecht bij 2 subcommissies: ‘Inkoop Jeugdwet en Wmo’ en ‘Woonplaatsbeginsel en Toegang’.
Het ministerie van VWS maakte onlangs bekend op welke wijze dit jaar het extra budget voor de aanpak van dakloosheid (€ 65 miljoen structureel) wordt verdeeld. Omdat de begroting van VWS pas laat door de Tweede Kamer werd goedgekeurd, liet dit nog op zich wachten.
Begin dit jaar zijn we van start gegaan met een reeks interviews met bestuurders, ambtenaren en andere betrokkenen over de beweging van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis. Er zijn tot nu toe 6 interviews verschenen.
Het wetsvoorstel regie volkshuisvesting is vandaag in consultatie gebracht. Met deze wet wil het rijk meer regie op de woningbouw, zodat het programma van meer dan 900.000 woningen in 2030 kan worden gerealiseerd. De VNG verzamelt input van gemeenten voor de consultatiereactie.