Het lijkt voor veel groepen in de samenleving wat sociaal en mentaal herstel betreft de goede kant op te gaan. Dit blijkt uit de derde publicatie van het Dashboard Sociale Impact van Corona.
In een brede dialoog deelden Nederlanders de afgelopen tijd wat door de coronacrisis in de knel is gekomen, welke kansen zijn ontstaan en wat er nodig is om na de coronacrisis te herstellen. Het resultaat kan inspiratie geven aan de lokale herstelplannen waar veel gemeenten momenteel aan werken.
Het economisch herstel na corona moet zich richten op het vormen van economisch aantrekkelijke regio’s met vitale stads- en dorpscentra als toekomstbestendige woon- en werklocaties. Daarvoor pleit de VNG-taskforce economisch herstel in het position paper Gemeenten: partner in economisch herstel en transitie.
Het is zorgwekkend hoe de inzet van de fondsen voor een duurzaam economisch herstel wordt voorbereid, in het bijzonder de wijze waarop gemeenten daarbuiten worden gehouden. Dat schrijft de VNG in het position paper 'Gemeenten: partners in economisch herstel en maatschappelijke transities'.
In een nieuwe update over corona-ontwikkelingen gaat de VNG o.a. in op de afschaling van coronamaatregelen vanaf 26 juni, de afschaling van de crisisstructuur, de verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19, handvatten voor herstel en transitie en het onderzoek naar meerkosten Jeugd en Wmo.
Aan de slag met herstel is nodig in gemeenten, ook al blijkt dat de economie veerkrachtig is. Gemeenten moeten alert zijn op schuldenproblematiek, vitale binnensteden en het functioneren van de arbeidsmarkt.
Verschillende gemeenten hebben al een lokale herstelaanpak ontwikkeld, andere staan nog in de startblokken. We maakten een checklist die handvatten biedt voor het ‘hoe’ van de herstelaanpak, als ingrediënten voor een succesvolle herstelaanpak in uw gemeente.
Einde aan de coronacrisis? Veel herstel begint pas. We maken ons langzamerhand op voor de periode na corona. Maar de gevolgen zijn niet zomaar verdwenen. Op 3 donderdagen (17 juni en 1 en 8 juli) kunt u in gesprek met enkele opstellers van het rapport Sociaal sterker de crisis uit.
In een nieuwe corona-update gaat de VNG in op omgaan met onvoorspelbaarheid in herstelplannen, enkele zaken rondom financiën en wetgeving en de VNG Dialogen in coronatijd.
De stapeling van economische en mentale problematiek bij (groepen) jongeren is reden voor zorg. Dat is het belangrijkste inzicht in de tweede publicatie van het Dashboard Sociale Impact Corona. Verder vertoont het dashboard eenzelfde beeld als in april. De economische gevolgen lijken tot nu toe mee te vallen.