Hoewel het economisch nog voor de wind ging, is het gezamenlijk exploitatietekort bij gemeenten gestegen van € 197 naar € 767 miljoen in 2019. Dit blijkt uit de onbewerkte IV3-cijfers die het CBS op 24 juli heeft gepubliceerd.
In deze ledennieuwsbrief nummer 17 geven we u onder andere een update over de laatste stand van zaken rondom de ALV van 25 september, het AEF-rapport over financiële consequenties van corona en de afspraken over financiering GGD, JGZ en VR.
De VNG liet onderzoeksbureau AEF ramingen maken naar de gemaakte kosten en gederfde inkomsten van gemeenten als gevolg van de coronamaatregelen. De uitkomsten kunnen we nu bekend maken.
Het kabinet stelt gemeenten een bevoorschotting van € 60 miljoen beschikbaar om de lokale en regionale culturele sector te ondersteunen. Er is een factsheet beschikbaar die u helpt de ondersteuning te verlenen in lijn met de Europese staatssteunregels.
Amateursportorganisaties die financieel hebben geleden door de coronamaatregelen kunnen een tegemoetkoming ontvangen. Gemeenten worden opgeroepen om sportverenigingen te informeren over deze regeling. Er wordt nog gewerkt aan de regeling voor huurcompensatie, waar gemeenten zelf een rol in hebben.
Het wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 is op 13 juli bij de Tweede Kamer ingediend. De VNG en NGB brengen op dit moment de wijzigingen in kaart, waaronder de betekenis voor de positie van gemeenten. Wij reageren later inhoudelijk op het wetsvoorstel.
Kinderboerderijen, scouting- en speeltuinverenigingen, ook zij verloren inkomsten door de coronacrisis. Jeugd- en jongerenorganisaties op het gebied van vrije tijd vrezen dat zij over het hoofd worden gezien door de overheid. Ze vragen de VNG om hulp.
Gemeenten ontvangen de € 23 miljoen compensatie voor kosten noodopvang als decentrale uitkering. Iedere gemeente krijgt een vast bedrag van € 10.000 en de resterende middelen worden verdeeld op basis van het aantal jeugdigen (tot 12 jaar) per gemeente. De bedragen per gemeente komen in de septembercirculaire...
Gemeenten ontvangen vandaag 2 vragenlijsten van het bureau Andersson Elffers Felix (AEF). Daarmee inventariseert het bureau de financiële gevolgen van de coronamaatregelen. Het andere onderzoek moet de uitvoeringskosten van het Klimaatakkoord in beeld brengen.
Het ministerie van BZK heeft op 29 juni alle gemeenten per brief geïnformeerd over de verdeling van de eerste tranche uit het compensatiepakket van de financiële gevolgen van de coronacrisis. Het gaat om het pakket waarvan in de meicirculaire de hoofdlijnen al bekend werden.