Heeft de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) gevolgen voor de belastingfuncties (heffingsambtenaar, invorderingsambtenaar, medewerker belastingen, belastingdeurwaarder)? In een notitie gaan we hier uitgebreid op in.
Minister Ollongren van BZK is niet van plan de vermogensnorm voor de kwijtschelding te verhogen. Dat schrijft zij in antwoord op Kamervragen van de leden Van Raak en Jasper van Dijk en in haar reactie op de motie van de Kamerleden Van der Molen en Van der Graaf.
De nieuwe normbedragen zijn vastgesteld voor de geautomatiseerde kwijtscheldingstoets van de belastingen van gemeenten en waterschappen. Aan de hand van deze normen kan het Inlichtingenbureau voor gemeenten geautomatiseerd toetsen wie wel en wie niet voor kwijtschelding in aanmerking komt.
De VNG heeft alle modelverordeningen gemeentelijke belastingen aangepast aan de ‘100 Ideeën voor de gemeentelijke regelgever’ (VNG, 2018). De meeste wijzigingen zijn van redactionele aard. In onze ledenbrief lichten we de aanpassingen toe.
De bijstandsnormen zijn per 1 juli gewijzigd. Als gevolg hiervan veranderen ook de normbedragen voor de kosten van bestaan bij de kwijtschelding van belastingen.
Er zijn nieuwe normbedragen vastgesteld voor de geautomatiseerde kwijtscheldingstoets van de belastingen van gemeenten en waterschappen. Aan de hand van deze normen kan het Inlichtingenbureau voor gemeenten geautomatiseerd toetsen wie wel en wie niet voor kwijtschelding in aanmerking komt.
Overheidsinstanties werken nog teveel vanuit hun eigen kaders als zij schulden invorderen. Daarbij verliezen ze het perspectief van mensen met schulden uit het oog, waardoor die vaak verder in de financiële problemen komen. Dat concludeert de Nationale ombudsman.
De Leidraad invordering gemeentelijke belastingen is per 1 januari 2019 op een aantal punten aangepast. De wijzigingen komen voort uit recente aanpassingen in de rijksleidraad, die we zoveel mogelijk volgen.
Per 1 januari 2019 wijzigen de bijstandsnormen. Als gevolg hiervan wijzigen ook de normbedragen voor de kosten van bestaan bij de kwijtschelding van belastingen.
Er zijn nieuwe normbedragen vastgesteld voor de geautomatiseerde kwijtscheldingstoets van de belastingen van gemeenten en waterschappen. Aan de hand van deze normen kan het Inlichtingenbureau voor gemeenten geautomatiseerd toetsen wie wel en wie niet voor kwijtschelding in aanmerking komt.