De VNG heeft in overleg met enkele gemeenten het initiatief genomen voor overleg met de Belastingdienst over zijn standpunt dat vennootschapsbelasting verschuldigd is over de opbrengsten van reclameconcessies. Heeft uw gemeente te maken met deze problematiek? Meldt u zich dan bij ons.
De VNG heeft alle modelverordeningen gemeentelijke belastingen aangepast aan de ‘100 Ideeën voor de gemeentelijke regelgever’ (VNG, 2018). De meeste wijzigingen zijn van redactionele aard. In onze ledenbrief lichten we de aanpassingen toe.
De VNG inventariseerde duurzame alternatieven in lokale heffingen. In vervolg op deze inventarisatie hebben we de rioolheffing nader uitgewerkt. Eerder publiceerden wij al de nadere uitwerking van de legesheffing en de parkeerbelastingen.
De Unie van Waterschappen (UvW) presenteerde onlangs voorstellen om de waterschapsbelastingen eerlijker, duidelijker en duurzamer te verdelen. De VNG verwelkomt de meeste voorstellen van de UvW, maar plaatst er ook enkele kanttekeningen bij.
De VNG heeft een aantal modelverordeningen en regelingen over gemeentelijke belastingen geactualiseerd. We lichten deze toe in onze ledenbrief.
Gemeenten kunnen per 1 juli 2017 geen precariobelasting meer heffen over netwerken die nutsbedrijven in, op of boven gemeentegrond exploiteren. Dan treedt namelijk de wet in werking tot afschaffing van de precariobelasting op nutsnetwerken.
De Tweede Kamer heeft op 21 februari ingestemd met de wet die de heffingsbevoegdheid van precariobelasting voor enige openbare werken van algemeen nut beperkt.