Sinds dit jaar betalen werkgevers die onder de Cao Gemeenten of Cao SGO vallen, een jaarlijkse bijdrage aan de vakbonden: de werkgeversbijdrage. Alle leden van de VNG en de WSGO ontvangen deze week een brief hierover.
De Cao Ontslagcommissie voor de sector gemeenten gaat vanaf 1 maart 2020 van start. Dit betekent dat werkgevers verzoeken om toestemming voor ontslag van een medewerker vanwege reorganisatie of bedrijfseconomische redenen, vanaf nu kunnen indienen bij deze ontslagcommissie.
Het LOGA heeft per 1 januari 2020 een Cao Ontslagcommissie ingesteld. De Cao Ontslagcommissie gaat in plaats van het UWV oordelen over verzoeken van werkgevers met betrekking tot het voorgenomen ontslag van werknemers om bedrijfseconomische redenen (reorganisatie-ontslag).
Heeft de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) gevolgen voor de belastingfuncties (heffingsambtenaar, invorderingsambtenaar, medewerker belastingen, belastingdeurwaarder)? In een notitie gaan we hier uitgebreid op in.
Speciaal voor decentrale overheden stelde het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een handreiking over integriteit op. Dit thema riep veel vragen op. Deze handreiking is een aanvulling op eerdere instrumenten en handreikingen van het IPO, VNG en Vwvw.
In verband met de inwerkingtreding van de Wnra op 1 januari 2020, die ook gevolgen heeft voor de Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (Babs), heeft de VNG een modelovereenkomst opgesteld. Deze modelovereenkomst is nu aangepast.
Na de inwerkingtreding van de Wnra op 1 januari 2020, krijgen (gemeente)ambtenaren een arbeidsovereenkomst in plaats van een ambtelijke aanstelling.
De inwerkingtreding van de Wnra op 1 januari 2020 heeft ook gevolgen voor de Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (Babs). Ook zij krijgen vanaf die datum een arbeidsovereenkomst in plaats van een ambtelijke aanstelling.
Na de inwerkingtreding van de Wnra op 1 januari 2020, krijgen (gemeente)ambtenaren een arbeidsovereenkomst in plaats van een ambtelijke aanstelling.
In 2013 heeft de VNG een Model Sociaal Statuut gepubliceerd met behulp waarvan de gevolgen van reorganisaties voor de medewerkers kunnen worden geregeld. We hebben het Model Sociaal Statuut en de bijbehorende toelichting geactualiseerd.