Nieuws
De handreiking safehouses gaat over de rol van gemeenten, safehouses en klinieken bij het organiseren van herstelgerichte zorg voor inwoners die kampen met een verslaving. De handreiking heeft als doel om de samenwerking tussen gemeenten en safehouses te verbeteren.
Vraaggerichte ondersteuning rond de aanpak en opvang van verwarde personen met een (hoog) veiligheidsrisico én kennisdeling over ontwikkelde systemen en methodieken in Zorg- en Veiligheidshuizen. Dat is in een notendop waar het landelijk expertteam Flying Squad voor is in te zetten.
Eerder dit jaar hebben 13 samenwerkende partijen, onder wie de VNG, de Nationale Politie, Jeugdzorg Nederland en de ministeries van VWS en JenV, een Meerjarenagenda 2021-2024 vastgesteld voor de Zorg- en Veiligheidshuizen. Intensieve en multidisciplinaire samenwerking staat daarbij voorop.
Het is goed dat nagedacht wordt over een raamwerk waarbinnen informatie gedeeld kan worden, maar de voorgestelde Wet Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden (WGS) zal niet bijdragen aan de aanpak van ondermijning. Op een aantal terreinen is het zelfs een stap achteruit.
Het Zorg- en Veiligheidshuis Rijk van Nijmegen liet de doelgroepbenadering los en waakt ervoor dat deze benadering ‘langs de achterdeur’ weer naar binnen komt. Er werd gekozen voor een top X-benadering waarbij de focus ligt op plegers van delicten met grote impact op de maatschappij/slachtoffers.
Op de koers van het Hoofdlijnenakkoord GGZ - en binnen het huidige stelsel - doen gemeenten wat ze kunnen om het leven van inwoners met (ernstige) psychische aandoeningen beter te maken. Zij lopen echter tegen obstakels aan die het effect van deze inspanningen in de weg zitten.