Burgers vinden kennisgevingen over omgevingsvergunningen vaak onduidelijk en onbegrijpelijk. In opdracht van het ministerie van BZK zijn daarom verschillende soorten modelkennisgevingen ontwikkeld. Gemeenten kunnen hier voortaan gebruik van maken.
Gemeenten ondervinden bij het afhandelen van vergunningaanvragen geen noemenswaardige hinder van de coronamaatregelen. Wel zien ze het aantal nieuwe vergunningaanvragen voor kleine verbouwingen teruglopen. Inwoners stellen het plaatsen van dakkapellen en uitbouwen uit.
Nu gemeenten te maken hebben met het coronavirus, lukt het niet altijd bijtijds te reageren op vergunningaanvragen. Gemeenten maken hierbij een integrale belangenafweging en dat kost tijd. Ze proberen te voorkomen dat aanvragen nu automatisch worden toegekend omdat de beslistermijn is verstreken.
Per 1 juli is het nieuwe artikel 1.15a (Drank- en horeca-inrichting) toegevoegd aan het Bouwbesluit 2012. Dit betekent dat een voorschrift uit het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet voorgaat op een bij of krachtens BB2012 gesteld voorschrift als het eerstgenoemde voorschrift strenger is.