Het laatste jaar van het Thuiszitterspact gaat in. De ondertekenaars van het pact willen de aanpak een extra impuls geven om het aantal thuiszitters terug te dringen. Op 27 september gingen de pactpartners in gesprek met jongeren over de acties die zijn uitgezet na de vorige top.
Om thuiszitten te voorkomen en zoveel mogelijk jongeren weer naar school te begeleiden is extra inzet nodig. Vooral regionale afspraken over regie en doorzettingsmacht zijn van belang. Dit schrijven de ondertekenaars van het Thuiszitterspact, waaronder de VNG.
Achttien landelijke branche- en ouderorganisaties hebben de coalitie Onderwijs, Zorg en Jeugd opgericht. Ze gaan samen aan het werk voor een betere aansluiting tussen de drie domeinen. Het doel: zorg en onderwijs beter afstemmen op de individuele behoeften van kinderen.
De VNG, Ingrado, Steunpunt Passend Onderwijs, NJI en Gedragswerk hebben een digitaal boeketje bloemen naar de wethouders gestuurd, om hen te feliciteren met hun benoeming en aandacht te vragen voor thuiszitters. Dit zijn kinderen die thuis zitten zonder passende zorg en/ of onderwijs.
Met steun van gemeenten maken huiswerkinstituten hun diensten toegankelijk voor kinderen van ouders met een smallere beurs. De brancheorganisatie presenteert enkele casussen van samenwerkingsverbanden tussen de instituten en partners.
Schoolverzuim is vaak een signaal van achterliggende problematiek. En veelvuldig verzuim kan leiden tot voortijdig schoolverlaten. Alle reden om schoolverzuim serieus te nemen en aan te pakken.
Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt aan op een integrale aanpak voor alle minder zelfredzame jongeren. De succesvolle aanpak Voortijdig schoolverlaten heeft ervoor gezorgd dat meer jongeren een startkwalificatie halen waarmee zij hun kansen op werk en economische zelfstandigheid vergroten.
Een belangrijk doel van passend onderwijs is om het thuiszitten van leerlingen verder terug te dringen, zodat ieder opgroeiend kind een passende schoolloopbaan krijgt. Initiatieven om thuiszitten terug te dringen staan centraal tijdens de Landelijke Actieweek Thuiszitters.
Te veel jongeren die van het speciaal- en praktijkonderwijs of het laagste mbo-niveau komen zijn uit beeld van school en niet bekend bij de gemeente. Zij lopen meer risico op werkloosheid en andere tegenslag. De speciaal ontwikkelde Participatiescan helpt gemeenten met een sluitende aanpak.
Het ondersteuningsprogramma Verbinding onderwijs-jeugdhulp brengt onderwijs, jeugdhulp en gemeenten bij elkaar. Uitvoerende professionals, beleidsmakers en bestuurders helpen we met informatie, met expertise én met inspirerende praktijkvoorbeelden. Lees erover in de nieuwsbrief en op de website.