In reactie op het rapport over de stikstofproblematiek benadrukt de VNG dat stikstofregels geen belemmering mogen zijn voor economisch herstel na de coronacrisis. Uitstel van maatregelen heeft grote gevolgen voor werkgelegenheid en woningbouw. En de krapte op de woningmarkt vraagt nu om ruimte om te bouwen.
De mogelijkheid om een vergunning aan te vragen op basis van het stikstofregistratiesysteem staat nu open voor woningbouwprojecten van elke omvang. VNG adviseert gemeenten om ook kleinschalige projecten zoveel mogelijk in te dienen en bij twijfel het project toch in te voeren ter beoordeling.
De VNG uit zorgen over de voorgestelde maatregelen van het kabinet voor een structurele stikstofaanpak. Deze lijken een eerste aanzet te bieden voor natuurherstel en voor een toekomst voor de landbouw en het landelijk gebied, maar de VNG constateert wel dat alles staat of valt met de verdere uitwerking.
Het wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering staat van vandaag (27 mei) tot en met 3 juni open voor commentaar.
Het kabinet heeft een structurele stikstofaanpak gepresenteerd om de natuur te herstellen en de neerslag van stikstof te verminderen. De VNG is in beginsel positief over deze voorstellen, maar heeft wel een aantal aandachtspunten.
Projectontwikkelaars van woningbouwprojecten kunnen vanaf dinsdag 24 maart een vergunning aanvragen op basis van het stikstofregistratiesysteem. De VNG ziet dit als een belangrijke eerste stap waarmee de woningbouw deels weer op gang kan komen.
De VNG roept het kabinet nogmaals op om snel werk te maken van een nationaal stikstofakkoord. Ook is er een nazorgtraject nodig voor boeren die stoppen. We hopen dat het kabinet de minister kan bewegen een toezegging te laten doen om ons en gemeenten te betrekken in het vervolgproces.
Jan van Zanen (voorzitter van de VNG) en Hans de Boer (voorzitter van VNO-NCW) roepen minister-president Mark Rutte vandaag in een gezamenlijke brief op om te komen tot een Nationaal Stikstofakkoord. Een dergelijk akkoord moet kunnen rekenen op een breed maatschappelijk en politiek draagvlak.
Deze week heeft het kabinet maatregelen bekend gemaakt voor innovatie en verduurzaming van stallen. De VNG is overwegend positief. Zij benadrukt wel dat het om maatregelen gaat die mensen en gemeenten raakt.
De commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM) besprak op 23 januari een aantal onderwerpen: Omgevingswet, stikstof en PFAS en bodem.