De VNG roept het kabinet nogmaals op om snel werk te maken van een nationaal stikstofakkoord. Ook is er een nazorgtraject nodig voor boeren die stoppen. We hopen dat het kabinet de minister kan bewegen een toezegging te laten doen om ons en gemeenten te betrekken in het vervolgproces.
Jan van Zanen (voorzitter van de VNG) en Hans de Boer (voorzitter van VNO-NCW) roepen minister-president Mark Rutte vandaag in een gezamenlijke brief op om te komen tot een Nationaal Stikstofakkoord. Een dergelijk akkoord moet kunnen rekenen op een breed maatschappelijk en politiek draagvlak.
Deze week heeft het kabinet maatregelen bekend gemaakt voor innovatie en verduurzaming van stallen. De VNG is overwegend positief. Zij benadrukt wel dat het om maatregelen gaat die mensen en gemeenten raakt.
De commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM) besprak op 23 januari een aantal onderwerpen: Omgevingswet, stikstof en PFAS en bodem.
De Kamerbrief van 16 december laat zien dat er stappen worden gezet in het stikstofdossier, maar de aangekondigde maatregelen bieden voor gemeenten nog geen structurele oplossing. De VNG dringt aan op maatregelen waarin alle sectoren zijn betrokken om verdere polarisatie te voorkomen.
De VNG heeft gemengde gevoelens bij de vandaag gepresenteerde maatregelen voor stikstof. Wij zijn positief over het feit dat het Kabinet de urgentie ziet en met een pakket aan noodmaatregelen komt.
Bij gemeenten is een grote behoefte aan actuele informatie, het delen van ervaringen, en het opdoen van expertise over de aanpak van stikstof. Naast een bestuurlijke en ambtelijke werkgroep heeft de VNG daarom voor gemeenteambtenaren een forum ingericht, en binnenkort geven we twee webinars.
Vanaf maandag 14 oktober kan iedereen met vragen over stikstof of het aanvragen van vergunningen terecht bij de helpdesk van BIJ12. Gemeenten kunnen dit opnemen op hun website en in hun KCC-informatie.
Vanavond 17 oktober is het plenaire debat tussen kamerleden en minister Schouten van Landbouw over de stikstofproblematiek. De VNG deelt via een brief aan het parlement haar standpunt.
Vanaf 25 november kunnen varkenshouders die willen stoppen, zich inschrijven voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv). De regeling is vanaf vandaag in te zien, zodat varkenshouders zich kunnen voorbereiden. Daarbij kunnen ze voor advies en begeleiding aankloppen bij hun gemeente.