Veel gemeenten hebben na de invoering van de nieuwe Huisvestingswet op 1 januari 2015 een huisvestingsverordening vastgesteld. Deze is 4 jaar geldig. Dat betekent dat veel gemeenten de verordening in 2019 opnieuw moeten vaststellen, al dan niet gewijzigd.
De Huisvestingswet 2014 heeft een lange, complexe ontstaansgeschiedenis, daardoor is het moeilijk om in de diverse documenten de toelichting te vinden bij de artikelen van wet. Een artikelsgewijze en een algemene toelichting vindt u in de Leeswijzer Huisvestingswet 2014.
'Help gemeenten bij het ontwikkelen van juridische instrumenten om de toeristische verhuur van woningen te reguleren en daarop te handhaven.' Onlangs is een motie met deze strekking (ingediend door Sandra Beckerman c.s.) door de Tweede Kamer aangenomen.
Asielzoekers met een tijdelijke verblijfsvergunning zijn als voorrangscategorie uit de Huisvestingswet 2014 geschrapt. Opdat gemeenten kunnen voldoen aan de taakstelling om vergunninghouders te huisvesten, heeft de VNG de model huisvestingsverordening aangepast.