Nieuws
Door de aanpassing van de cao voor gemeenteambtenaren mogen gemeenten hogere plankosten in rekening brengen bij de afgifte van een omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten. In het rekenmodel van juni zijn echter niet alle cao-lonen met het juiste percentage verhoogd. BZK heeft die fout nu hersteld.
De kamerbrief Modernisering grondbeleid biedt goede handvatten voor het gemeentelijk grondbeleid. Dat is de basis voor veel maatschappelijke opgaven waar gemeenten voor aan de lat staan. Wel constateert de VNG dat op een aantal punten verdere uitwerking nodig is, om het voor gemeenten uitvoerbaar te maken.
Een nieuwe handreiking ondersteunt gemeenten bij de implementatie van het arrest Didam in het gemeentelijke grond(uitgifte)beleid bij gebiedsontwikkeling. De handreiking omvat praktische stappenplannen voor zowel de selectieprocedure als 1-op-1-transacties.
In de gebiedsontwikkeling moet men sinds eind november 2021 rekening houden met het arrest-Didam. Een-op-een-uitgiftes kunnen niet zomaar meer. Deskundigen spraken in februari over dit arrest en de gevolgen voor gemeenten.
De VNG ziet dat bij gemeenten veel vragen leven over de gevolgen van het arrest van de Hoge Raad over gronduitgifte. Daarom hield de VNG met de Vereniging van Grondbedrijven een online sessie, waarin gemeenten hun vragen konden voorleggen.
Een overheidslichaam dat een onroerende zaak wil verkopen, moet gelegenheid bieden aan alle gegadigden om mee te dingen. Dat zegt de Hoge Raad in zijn arrest van 26 november 2021. Deze uitspraak raakt de bestaande gemeentelijke praktijk van gebiedsontwikkeling.
Wie eigendom van grond door bevrijdende verjaring heeft verloren, kan dankzij het Heusden-arrest een vordering tot schadevergoeding instellen of zelfs de grond terugvorderen. In onze wegwijzer leggen we uit hoe dit werkt en hoe het Heusden-arrest toegepast kan worden.
Binnenkort treden naar verwachting 2 nieuwe wettelijke regelingen (titel 4.5 van de Awb en afdeling 15.1 van de Ow) voor nadeelcompensatie in werking. De VNG heeft hiervoor een modelverordening opgesteld.
Bij het realiseren van de forse nieuwbouwopgave krijgen corporaties altijd te maken met de gemeente. Hoe kan de corporatie invloed uitoefenen op dat gemeentelijk grondbeleid? Daarover organiseerde Aedes een webinar en ligt er nu een longread.
Door de druk op de woningmarkt zijn de prijzen hoog. In de discussie over versnelling van woningbouw speelt de vraag: helpen lagere gemeentelijke grondprijzen om de woningprijzen te drukken? Een rapport in opdracht van de VNG laat zien dat het gevaar niet zo zeer zit in te hoge, maar in te lage grondprijzen.