De Reiswijzer Gebiedsontwikkeling is al jaren hét handboek voor publiek-private samenwerking bij gebiedsontwikkeling. Sinds het verschijnen van de laatste Reiswijzer in 2011 is er het nodige veranderd. Daarom is deze uitgave geheel vernieuwd.
De notitie Grondexploitaties van de Commissie Bedrijfsvoering en Auditing Decentrale Overheden (BADO) beschrijft het gehele proces van woningbehoefte tot het sluiten van een grondexploitatie.
De commissie Besluit begroting en verantwoording (BBV) publiceerde gisteren de notitie 'Grondbeleid in begroting en jaarstukken'. De notitie bevat ook hoofdstukken over het belang van grondbeleid voor raadsleden.
In opdracht van de VNG heeft het Institute for Housing Studies een onderzoek gedaan naar het gebruik van twee wetsartikelen uit de Wet ruimtelijke ordening die gaan over financiële bijdragen van ontwikkelaars aan gemeenten voor ruimtelijke ontwikkelingen.
Het Aanvullingsbesluit grondeigendom is volgens de VNG en de Vereniging van Grondbedrijven nog niet voldoende uitgewerkt, met name rond kosten voor gemeenten. Dat laten de verenigingen weten in een gezamenlijke reactie op de consultatieversie van het aanvullingsbesluit.
Op 1 februari is de Aanvullingswet Grondeigendom aan de Tweede Kamer gestuurd. De VNG heeft hierop een reactie ingediend. De Tweede Kamer behandelt de wet in april.
Het komt regelmatig voor dat gemeentegrond door particulieren in gebruik wordt genomen, zonder dat zij daartoe het recht hebben gekregen van gemeenten. Wanneer kan inbezitneming leiden tot verjaring en verlies van gemeentegrond? VNG stelde daarover een wegwijzer op.
Waarschijnlijk honderdduizenden huishoudens in Nederland maken illegaal gebruik van gemeentegrond. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport Landjepik in Nederland van de Rijksuniversiteit Groningen. Volgens het onderzoek is een wetswijziging nodig om verlies van overheidsgrond en conflicten te voorkomen.
De gemeente Oosterhout heeft afspraken gemaakt met de Belastingdienst over de fiscale openingsbalans van het grondbedrijf. De gemeente had eerder geconcludeerd voor de vennootschapsbelasting met haar grondbedrijf een onderneming te drijven.
Woningbouwtekort, maar ook bevolkingskrimp, energietransitie enklimaatadaptatie nopen tot actie. Doe je dat als gemeente door weer actief gronden aan te kopen of kan het ook anders? Het is aan raadsleden de kaders te stellen.