De VNG is er positief over dat raadsleden in gemeenschappelijke regelingen beter in positie komen. Het is goed dat er naar oplossingen wordt gezocht om de democratische legitimiteit te versterken. Maar de bredere problematiek binnen het verlengd bestuur is niet opgelost.
Hoe werken de instrumenten van de gemeenteraad voor controle en kaderstelling in de praktijk? Daarover gaat het rapport Om de controle van de raad.
Het wetsvoorstel tot verruiming van de bevoegdheid van de raad om de wethouder ontheffing van het woonplaatsvereiste te verlenen, is door de Eerste Kamer verworpen. In het voorstel stond tevens de mogelijkheid dat dat ook niet-raadsleden voorzitter van een raadscommissie zouden kunnen worden.
De burgemeester wordt niet langer bij Koninklijk Besluit benoemd. Artikel 131 van de Grondwet wordt geschrapt uit de Grondwet. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het voornemen tot wijziging van de benoemingswijze van de burgemeester zoals verwoord in het Regeerakkoord.
Veel gemeenten hebben al afspraken gemaakt over het toetsen van de integriteit van kandidaat-wethouders in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Voor de gemeenten die hier nog niet aan toe zijn gekomen, heeft de VNG een Handreiking integriteitstoetsing wethouders gemaakt.
Minister Ollongren wil de Gemeentewet op een aantal punten wijzigen om de lokale democratie te versterken en aanhoudende bestuurlijke problemen tegen te gaan. Er komt een ‘basistoets integriteit’ voor bestuurders. Wethouders worden verplicht een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te hebben.
Hoe kunt u als jurist op een goede manier uw organisatie, het college en bestuur adviseren? Wat heeft u daar - nu en in de toekomst - voor nodig? Welke opleiding kan bijdragen aan uw kennis en vaardigheden? BZK en de VNG nodigen u uit om een korte peiling in te vullen over de toekomst van uw functie.
De VNG heeft het wetsvoorstel verruiming ontheffing woonplaatsvereiste wethouders en gedeputeerden ontvangen van demissionair minister Plasterk. De VNG steunt dit wetsvoorstel en het voornemen om de inwerkingtreding rondom de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 te realiseren.
De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de Wet aanpak woonoverlast. Dit betekent dat de Gemeentewet een nieuwe artikel krijgt (151d) dat regelt dat de raad bij verordening de burgemeester de bevoegdheid kan verlenen om bij langdurige en ernstige woonoverlast gedragsaanwijzingen te geven.
De burgemeester van Eindhoven had de organisator van een islamitsche conferentie verboden om buitenlandse gastsprekers de conferentie te laten bijwonen. De rechtbank Oost-Brabant oordeelde onlangs dat de Gemeentewet hiertoe geen grondslag biedt.