Nieuws
Goede ruimtelijke ordening is voor ieder van belang en kan de oplossing bieden voor een aantal maatschappelijke problemen. Daarvoor moeten we samenwerken als één overheid. Met oog op het debat Ruimtelijke Ordening op donderdag 11 mei geven we de Kamer een aantal punten mee.
De VNG waardeert en ondersteunt op hoofdlijnen de kabinetsinzet om water en bodem een sturende rol te geven bij ruimtelijke ordening. Gezien de urgentie vinden wij wel dat extra stappen moeten worden gezet. Dat schrijven we aan de Kamer in de aanloop naar het notaoverleg over Water en Bodem Sturend.
Nederland heeft te maken met grote opgaven op het gebied van klimaatverandering, bodem en natuur. Al deze opgaven zijn met elkaar verbonden, maar de impact en uitvoering zal per regio verschillen. De VNG pleit ervoor dat overheden bij de uitvoering naast elkaar staan en de regio’s ondersteunen en faciliteren...
Maak de impact van het principe ‘Water en bodem sturend’ op de woningbouwplannen en het landelijk gebied concreet. Dat is een van de aandachtspunten die de VNG namens gemeenten meegeeft aan de Tweede Kamer, voor de behandeling op 21 november van de I en W-begroting op het onderdeel water.
De mensen die zich bij gemeenten bezighouden met bodemvraagstukken, worden overvraagd. Datagedreven werken en jonge aanwas vanuit hogescholen, universiteiten en traineeprogramma’s kunnen verlichting brengen. Dat zijn 2 van de adviezen uit de tussenrapportage over het programma Regionale kennisschakels bodem.
De VNG heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over het gemeentelijk standpunt over bouwen en verduurzaming. In ons position paper verzoeken we de Kamer aandacht te vragen voor 5 punten tijdens de behandeling van de begroting Wonen op 7 november.
Met de nieuwe wetgeving voor bodemgezondheid worden bodems in de toekomst beter beschermd. Ook zien de nieuwe regels erop toe dat bodems op duurzame wijze worden gebruikt. De VNG reageerde op de openbare raadpleging van de Commissie, omdat de wetgeving ook gevolgen heeft voor gemeenten.
In november dit jaar vindt, onder voorzitterschap van Egypte, de 27e conferentie van de Verenigde Naties over Klimaatverandering (COP27) plaats. De VNG gaat tijdens de conferentie aandacht vragen voor meer betrokkenheid van lokale overheden bij het opstellen van internationaal klimaatbeleid.
Het kabinet wil water en bodem sturend maken in de ruimtelijke plannen. De VNG onderschrijft dit, en pleit voor een gezamenlijke gebiedsgerichte uitvoeringsstrategie waaraan alle bestuurslagen deelnemen. Dit heeft zij in een brief aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) laten weten.
Uit onderzoek blijkt dat kleinere bedrijven veel vaker en meer zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) gebruiken dan gedacht. Ook is duidelijk geworden dat er te weinig kennis is over en zicht op het gebruik en vrijkomen van ZZS. Voor gemeenten is deze constatering om 2 redenen belangrijk.