Nieuws
In het Hoofdlijnenakkoord GGZ 2019-2022 is opgenomen dat er behoefte is aan bekostiging van de consultatiefunctie. De consultatiefunctie voorziet erin dat professionals in het sociaal domein professionals in de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (ggz) kunnen consulteren (bevragen).
Onderzoek laat grote verschillen tussen de centrumgemeenten zien in de beschikkingsduur voor Beschermd Wonen. Dit hangt samen met verschillende inrichtingskeuzes. De VNG gaat, samen met VWS, gemeenten ondersteunen om beschikkingen beter aan te laten sluiten op de individuele ondersteuningsvraag van inwoners.
Demissionair staatssecretaris Van Ooijen en de VNG spraken af via een dashboard de voortgang van het Nationaal Actieplan Dakloosheid te monitoren. De komende tijd gaan de regioadviseurs van het Ondersteuningsplatform Sociaal Domein het land in om dit dashboard samen met gemeenten in te vullen.
De VNG heeft haar uitvoeringstoets over het Wetsvoorstel versterking regie volkshuisvesting naar het ministerie van BZK gestuurd. Regelmatig terugkerende vragen in onze gesprekken met gemeenten gingen over hun handelingsperspectief: Wat moet een gemeente? Wat hoeft een gemeente niet? En wat kan een gemeente?
Nu het kabinet het wetsvoorstel versterking regie volkshuisvesting voor advies heeft voorgelegd aan de Raad van State, heeft de VNG haar bezwaren opnieuw aangekaart. Eerder reageerden we op de versie van het wetsvoorstel uit de internetconsultatie. Helaas zijn veel van onze opmerkingen toen niet opgepikt.
Er is een nieuw hulpmiddel beschikbaar voor toegangsmedewerkers bij gemeenten. Hiermee kunnen zij beter beoordelen of iemand in aanmerking komt voor een Wlz-aanvraag. Het maakt onderdeel uit van de bestuurlijke afspraken die VNG in mei maakte over het terugdringen van de instroom in de Wlz.
Het vinden van passende woningen voor aandachtsgroepen is een grote uitdaging. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft daarom voor gemeenten een overzicht gemaakt van alle mogelijkheden, ondersteuning en regelingen voor de huisvesting van aandachtsgroepen.
Gemeenten hebben meer betrouwbare data nodig om het wetsvoorstel Regie op de volkshuisvesting te kunnen uitvoeren. Volgens dit voorstel moeten gemeenten aan de woonvraag van wettelijk bepaalde aandachtsgroepen voldoen. Daarnaast moet er een evenwichtige verdeling van deze woningzoekenden komen binnen regio’s.
Vanaf 4 juli staan updates van het Wmo voorspelmodel en de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD) op Waarstaatjegemeente.nl. Het Wmo voorspelmodel is gevalideerd en aangevuld met data over 2022. De GMSD heeft nieuwe gemeentelijke cijfers gepubliceerd over diverse categorieën in het sociaal domein.
Veel gemeenten doen al meer dan ze nu wettelijk verplicht zijn om urgente woningzoekenden voorrang te geven bij de toewijzing van sociale huurwoningen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de VNG bij 59 gemeenten, naar aanleiding van het wetsvoorstel regie op de volkshuisvesting.